Grupa ENERIS i Sirius Finance łączą siły dla czystego środowiska w Polsce

Dodano 31.08.2017
Grupa ENERIS przejmuje kontrolę nad trzema instalacjami przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów w zachodniej części Polski, należących do Sirius Finance. Obecnie umowa jest przedmiotem oceny UOKiK.
Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wpłynęła umowa, w wyniku której wchodząca w skład Grupy ENERIS spółka ENERIS Surowce S.A. obejmie kontrolę nad trzema Regionalnymi Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w zachodniej części Polski: ZUO International w Kunowicach (woj. lubuskie), Eko-Myśl w Myśliborzu (woj. zachodniopomorskie) oraz ZUO Clean City w Międzychodzie (woj. wielkopolskie). Objęcie pakietu większościowego nie będzie wiązało się ze zmianami personalnymi na poziomie zarządów, kadry menedżerskiej, a także z redukcją zatrudnienia. W lutym 2015 r., kiedy Grupa ENERIS przejęła kontrolę nad Veolia Usługi dla Środowiska, spółka ENERIS Surowce S.A. dysponowała tylko jednym RIPOK-iem. Obecnie, po 30 miesiącach, Spółka dysponuje sześcioma takimi instalacjami na terenie całej Polski oraz planuje dalsze inwestycje i akwizycje w obszarze zagospodarowania odpadów i recyklingu surowców.
- Wspólnie z Grupą ENERIS uzyskamy efekt synergii, który pozwoli na dalszy rozwój usług oraz technologii służących rzeczywistej ochronie środowiska — zwiększaniu poziomów odzysku i recyklingu surowców
- powiedział Roger Montulet, Prezes Zarządu spółek ZUO International, ZUO Clean City i Eko-Myśl. Dołączenie trzech RIPOK-ów do ENERIS Surowce pozwoli również rozwijać projekty związane z odzyskiem energii zawartej w odpadach.
- Dzięki połączeniu z Grupą ENERIS zyskamy więcej środków na rozwijanie technologii związanych z wytwarzaniem i zagospodarowaniem paliwa alternatywnego RDF, pochodzącego z odpadów. Jest to szczególnie ważne w kontekście zakazu składowania frakcji kalorycznej oraz przy znacząco wzrastającej opłacie marszałkowskiej
– powiedziała Amandine Montulet, Prokurent spółek ZUO International, ZUO Clean City i Eko-Myśl. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia wyniesie w 2017 r. 20% i będzie rósł rocznie o 10 punktów procentowych, osiągając w 2020 roku poziom 50%. Stawia to szereg wyzwań przed podmiotami aktywnie zaangażowanymi w ochronę środowiska.
- Naszym celem jest walka z zanieczyszczeniem powietrza, wody oraz ziemi. Kluczem jest konsolidacja rozproszonych do tej pory zasobów i środków służących ochronie środowiska oraz zwiększenie efektywności poprzez synergię, nowe inwestycje i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań. Z tego powodu dziękuję wszystkim naszym partnerom, a w szczególności ING Bankowi Śląskiemu, który od samego początku wierzy i wspiera wizję ENERIS zbudowania polskiej eko-marki w ochronie środowiska
powiedział Artur Dela, Przewodniczący Rady Nadzorczej Grupy ENERIS. W lipcu 2017 r. Grupa ENERIS nabyła francuską firmę zajmującą się innowacyjnym recyklingiem baterii i akumulatorów - Recupyl S.A.S. W jej skład wchodzą zakład i laboratoria w Grenoble (Francja) oraz spółka Recupyl Polska (Stanowice k. Gorzowa Wlkp.). Ta ostatnia odpowiada za odzysk i recykling 50% baterii i akumulatorów przenośnych (cynkowych) z polskiego rynku.