W ENERIS wszystko zaczyna się od celu, którym jest ochrona środowiska w Polsce

Model biznesowy oparty na gospodarce cyrkularnej jest początkiem myślenia o tym, jak efektywnie i w sposób angażujący wszystkich interesariuszy budować polską korporację zmieniającą oblicze otaczającego środowiska. Kluczem są współodpowiedzialność i działania na wielu płaszczyznach.

W praktyce oferujemy kompleksowe rozwiązania dla samorządów i biznesu w zakresie ochrony środowiska: gospodarki komunalnej i surowcowej, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym odpadów, osadów i biomasy, a także gospodarki wodno-ściekowej.

Wierzymy, że kluczem do skutecznej ochrony środowiska jest całościowe spojrzenie na problem, współpraca i rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb.
Standardowe,  rozproszone podejście w ochronie środowiska, w tym w gospodarce odpadami, to za mało.  Konieczne jest uchwycenia szerszego kontekstu, zrozumienia powiązań i zależności. Tylko wtedy możemy być pewni efektu synergii i zwiększonej efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego. Odpady to surowce, z których możemy odzyskać cenne substancje i materiały, a także energię wykorzystywaną w przemyśle i gospodarstwach domowych. Takie podejście nazywamy gospodarką cyrkularną.

Schemat gospodarki cyrkularnej
Powyższy schemat dobrze obrazuje to, co nazywamy gospodarką cyrkularną. Każdy z nas, niezależnie od stylu życia oraz tego, gdzie mieszka, każdego dnia wytwarza odpady i ścieki.

Zużyte ciecze trafiają do oczyszczalni ścieków, które usuwają z nich zanieczyszczenia i przekazują je następnie jako wodę, w zależności od jej jakości, do gospodarstw domowych, bądź do przemysłu.  Pozostałości z oczyszczania ścieków (tzw. osady ściekowe) są wykorzystywane w energetyce do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W tych dwóch formach, finalnie, trafiają do mieszkańców oraz do przemysłu.

Odpady, które zostały przekazane służbom komunalnym podczas zbiórek, są przetwarzane na dwa sposoby – poprzez sortowanie bądź odzysk w ramach instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania (MBP). Odpady, z których po takiej obróbce nie da się już nic odzyskać (tzw. balast i kompost), są przekazywane do składowania. Pozostała część jest poddawana recyklingowi i odzyskowi energetycznemu (w elektrociepłowniach, w cementowniach). Surowce poddane recyklingowi trafiają do przemysłu, w którym wytwarzane są dobra dla mieszkańców. Ciepło i energia elektryczna wytworzone z odpadów również trafiają do mieszkańców oraz do przemysłu. Cykl się zamyka.

Nasza doświadczona kadra, sprawdzone rozwiązania technologiczne i finansowe oraz ogólnopolska struktura pozwolą sprostać każdemu wyzwaniu w zakresie ochrony środowiska.