ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o. o.

NIP: 884-22-81-452

KRS: 0000118830

 

Obsługa wagi

Tel. +48 74 855 87 58

Kom. +48 601 710 318

waga_ecu@eneris.pl

 

Zakład w Jaroszowie

58-120 Jaroszów

Rusko 66

Tel. +48 74 855 83 27

Fax: +48 74 855 83 28

ecu@eneris.pl

Zakład w Siemianowicach Śląskich

41-103 Siemianowice Śląskie

Ul. Wyzwolenia 2

Tel. +48 32 228 03 18

siemianowice@eneris.pl

Zakład we Wrocławiu

54-519 Wrocław

Ul. Jerzmanowska 8

Tel. +48 71 747 77 00

wroclaw@eneris.pl

 

Zakład w Zgierzu

95-100 Zgierz

Ul. Boruty 7a

Tel. +48 42 714 01 91

serwis_zgierz@eneris.pl

Biuro w Rudzie Śląskiej

41-700 Ruda Śląska

Ul. Szyb Walenty 26

Tel. +48 32 338 23 30

recykling@eneris.pl

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest  spółka ENERIS Ekologiczne Centrum Utylizacji Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Rusko 66, 58-120 Jaroszów (dalej „ADO”). Z ADO należy się kontaktować:
  • listownie na adres: Rusko 66, 58-120 Jaroszów;
  • telefonicznie:  +48 74 855 83 27;
  • przez e-mail: ecu@eneris.pl;
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod@eneris.pl;
 • Państwa  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO – uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów, w tym szczególności w wybranym przez Państwa temacie np.: Harmonogram, Interwencja, Reklamacja, Inne);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO tj. przez okres niezbędny do rozwiązania problemu przy wywozie odpadów, przy czym zostaną usunięte nie później niż 2 miesiące od momentu rozwiązania tego problemu;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO  mogą być:
  • inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://grupa-eneris.pl/o-nas/spolki ;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów.