WROCŁAW – SEKTOR II KRZYKI
WROCŁAW – STARE MIASTO, ŚRÓDMIEŚCIE
GMINY: KAMIENIEC ZĄBKOWICKI, LĄDEK ZDRÓJ, MALCZYCE, ŻAROW, KŁODZKO, KRAPKOWICE, STRZEGOM, MIASTO ŚWIDNICA – sektor II
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. +48 71 349 96 43

e-mail: bok.wroclaw@eneris.pl
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. +48 71 349 90 71

e-mail: bok@chemekosystem.pl
BIURO OBSŁUGI KLIENTA

tel. +48 77 466 15 14

e-mail: es_wroclaw@eneris.pl

ENERIS Surowce S.A. Oddział we Wrocławiu

54-519 Wrocław, ul. Jerzmanowska 8

e-mail: es_wroclaw@eneris.pl

tel. +48 77 466 15 14 – Biuro Obsługi Klienta/ Fakturowanie

BDO: 000003934

NIP: 527-20-98-636

KRS: 0000064208


Biuro w Strzegomiu

58-150 Strzegom, Aleja Wojska Polskiego 75

tel. +48 884 201 912


Zakład w Świdnicy

58-100 Świdnica, ul. Inżynierska 6

e-mail: swidnica@eneris.pl

tel. +48 74 856 99 70

tel. +48 884 201 910


Zakład w Kłodzku

57-300 Kłodzko, ul. Objazdowa 12

e-mail: klodzko@eneris.pl

tel.: +48 74 865 54 53, +48 880 789 410


Zakład w Krapkowicach

47-303 Krapkowice, ul. Piastowska 38

e-mail: aneta.sobota@eneris.pl

tel. +48 660 425 363


Biuro Obsługi Klienta indywidualnego

czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 15:00

e-mail: ok@eneris.pl

tel. 0 801 00 38 38 z telefonów komórkowych i stacjonarnych (opłata za jeden impuls według cennika operatora)


INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce (dalej „ADO”);
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod@eneris.pl;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO – uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów, w tym szczególności w wybranym przez Państwa temacie np.: Harmonogram, Interwencja, Reklamacja, Inne);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO tj. przez okres niezbędny do rozwiązania problemu przy wywozie odpadów, przy czym zostaną usunięte nie później niż 2 miesiące od momentu rozwiązania tego problemu;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO  mogą być:
  • inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://eneris.pl/o-nas/spolki ;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów.

NAJSZYBSZY SPOSÓB NA KONTAKT Z NAMI!