MD-Proeco Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 65

85-825 Bydgoszcz

tel.  52 374 75 90

e-mail:  sekretariat@mdproeco.pl

NIP 554-023-32-07

Regon 090194528

XIII Wydział Gospodarczy KRS  0000078142

Kierownik Biura Zarządu

tel.  52 374 75 90

kom. 509 384 762

e-mail:  sekretariat@mdproeco.pl

Kierownik ds. rozliczeń finansowych i sprzedaży

tel.  52 374 75 90

kom. 509 384 762

e-mail:  sekretariat@mdproeco.pl

Rozliczenia: odpady medyczne

tel:  513 180 143

e-mail:  i.dominiczak@mdproeco.pl

Rozliczenia: odpady przemysłowe

tel:  513 180 143

e-mail:  d.nojfeld@mdproeco.pl

Kierownik Utylizacji Odpadów
Specjalista ds. Energetycznych – sieci cieplne

tel:  570 079 985

e-mail:   m.majchrzak@mdproeco.pl

Sterownia (24/7)

tel: 509 201 708

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka MD – Proeco Sp. z o.o. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz (dalej „ADO”). Z ADO należy się kontaktować:
  • listownie na adres: ul. Wojska Polskiego 65, 85-825 Bydgoszcz;
  • telefonicznie:  +48 52 374 75 90;
  • przez e-mail: sekretariat@mdproeco.pl;
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod@grupa-eneris.pl;
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO – uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów, w tym szczególności w wybranym przez Państwa temacie np.: Harmonogram, Interwencja, Reklamacja, Inne);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO tj. przez okres niezbędny do rozwiązania problemu przy wywozie odpadów, przy czym zostaną usunięte nie później niż 2 miesiące od momentu rozwiązania tego problemu;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO mogą być:
  • inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://grupa-eneris.pl/o-nas/spolki ;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi podjęcie działań ukierunkowanych na rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów.