REGULAMIN PROGRAMU GRANTOWEGO „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności”

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin wraz z załącznikami, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady przeprowadzania Programu Grantowego „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności” (zwanym dalej „Programem”) organizowanym przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balinie, adres: ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000125522, posiadająca NIP 6281955388 i REGON 357098940, o kapitale zakładowym w wysokości 1.495.200,00 zł, zwana dalej „Organizatorem”.

2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a. Programie – należy przez to rozumieć niniejszy Program grantowy „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności”;

b. Grancie – należy przez to rozumieć umowę przekazania środków pieniężnych na działania z obszaru CSR przekazywane przez Organizatora na podstawie zawartej z Grantobiorcą umowy w celu realizacji Projektu w ramach Programu;

c. Wniosku – należy przez to rozumieć Wniosek wraz z załącznikami o dofinansowanie Projektu złożony przez Wnioskodawcę w ramach Programu;

d. Wnioskodawcy – należy przez to rozumieć organizację pozarządową składającą Wniosek w Programie, z zastrzeżeniem postanowień § 3 ust. 7-8, a także jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, instytucje kultury, szkoły publiczne, przedszkola publiczne;

e. Grantobiorcy – należy przez to rozumieć Wnioskodawcę, któremu na podstawie decyzji Organizatora przyznano Grant;

f. Projekcie – należy przez to rozumieć szczegółowy plan inicjatywy społecznej określonej we Wniosku, w ramach której wykorzystany ma być Grant, wraz z kosztorysem jego wykonania;

g. Jury – należy przez to rozumieć 2 przedstawicieli Organizatora wskazane przez niego osoby, którzy podejmować będą decyzje związane z realizacją Programu.

3. Program Grantowy stanowi element realizacji strategii Organizatora w zakresie odpowiedzialności Organizatora za wpływ jego działalności na środowisko naturalne oraz społeczeństwo.

4. Budżet na Projekty jest wyznaczony przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. i akceptowany przez Zarząd Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi sp. z o.o. w ramach zatwierdzania całorocznego budżetu na działania z obszaru CSR.

5. Organizator dopuszcza możliwość wnioskowania o przyznanie Grantu na Projekt, który tylko w części będzie finansowany z Grantu, a w pozostałych częściach z innych źródeł. W takim przypadku Wnioskodawca zobowiązuje się zaznaczyć ten fakt w części budżetowej. W przypadku otrzymania Grantu Wnioskodawca zobowiązany jest uwzględnić w komunikacji nazwę Programu „ZGOK Balin na rzecz lokalnych społeczności”.

 

§ 2

CEL PROGRAMU

1. Celem Programu jest wspieranie mieszkańców w działaniach na rzecz ich społeczności, poprzez:

a. wyposażenie mieszkańców w narzędzia umożliwiające wdrażanie pozytywnych zmian w miejscu, w którym żyją,

b. zwiększenie dostępności mieszkańców do wybudowanej lub zmodernizowanej infrastruktury społecznej,

c. sfinansowanie lub współfinansowanie projektów społecznych odpowiadających na potrzeby lokalnych społeczności,

d. realizację lokalnych działań służących ograniczeniu negatywnego oddziaływania człowieka na otoczenie, działań promujących zachowania ekologiczne lub budowanie szeroko pojętej zielonej infrastruktury.

2. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby zmieniać swoje otoczenie na lepsze.

3. W ramach Programu zostaną wybrane najbardziej wartościowe Projekty inicjatyw społecznych zgłoszone przez Wnioskodawców, które otrzymają wsparcie w postaci Grantu.

 

§ 3

GŁÓWNE ZASADY PROGRAMU

1. Program Grantowy ma charakter regionalny i obejmuje zasięgiem

a. sołectwo Balin oraz

b. osiedle Kąty w mieście Chrzanów

2. Łączna pula przeznaczona na wszystkie Granty obejmujące region a) sołectwa Balin - wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100), b) osiedla Kąty w mieście Chrzanów – wynosi 35.000,00 zł (słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100). Maksymalna kwota jednego Grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego Programu wynosi zł (słownie: [trzydzieści pięć tysięcy złotych 00/100]).

3. Projekt musi być realizowany w okresie pomiędzy 01 kwietnia 2024 roku a 31 grudnia 2024 roku, chyba że Organizator wyraził pisemną zgodę na realizację w innym terminie.

4. Podstawą uczestnictwa w Programie jest prawidłowo złożony Wniosek, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie i Załącznikiem nr 1 do Regulaminu.

5. Przystępując do Programu Wnioskodawca potwierdza, że:

a. akceptuje warunki Regulaminu,

b. spełnia wszystkie warunki uprawniające do udziału w Programie,

c. wskazane przez niego dane we Wniosku są dokładne, kompletne i zgodne z prawdą.

6. Program skierowany jest do Wnioskodawców zarejestrowanych lub działających na terenie objętym Programem, o którym mowa w § 3 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 7 i 8 poniżej.

7. Wnioskodawcą nie może być:

a. partia polityczna i organizacja polityczna lub podmiot przez nie utworzony,

b. związek zawodowy, organizacja pracodawców, samorząd zawodowy,

c. przedsiębiorca z zastrzeżeniem ust. 8  pkt a i b poniżej,

d. osoba fizyczna.

8. Z zastrzeżeniem § 1 ust. 2 pkt b oraz § 3 ust. 7 powyżej, Program Grantowy skierowany jest również do , które spełniają łącznie następujące warunki:

a. są organizacją pozarządową bądź podmiotem uprawnionym do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zrozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

b. są grupą nieformalną - w tym przypadku wymagane jest pozyskanie partnera w postaci zarejestrowanej organizacji pozarządowej i zawarcie umowy o współpracy grupy z daną organizacją, gdzie określony będzie zakres współpracy i odpowiedzialności obu stron. Organizacja pozarządowa, która wystąpi jako partner - Grantobiorca będzie podpisywać oświadczenie konieczne do wypłaty Grantu i wraz z Wnioskodawcą będzie odpowiedzialna za realizację Projektu.

 

§ 4

ZGŁOSZENIE DO PROGRAMU, WARUNKI UDZIAŁU

1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest wypełnienie i podpisanie Wniosku. Podpisany i wypełniony Wniosek należy dostarczyć na adres pocztowy: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Balinie, adres: Balin ul. Głogowa 75, 32-500 Chrzanóworaz przysłać w formie edytowalnej drogą elektroniczną na adres e-mail: grantyzgok@eneris.pl.

2. We Wniosku Wnioskodawca składa oświadczenie o zobowiązaniu się do przestrzegania postanowień Regulaminu i jego załączników oraz o braku występowania w stosunku do niego przesłanek do postawienia w stan likwidacji/upadłości.

3. Składając Wniosek o Grant Grantobiorca potwierdza, że zdjęcia i/lub materiał video dołączone do rozliczenia z wykorzystania Grantu będą mogły być wykorzystane przez Organizatora do promowania Programu i Organizatora, zobowiązuje się do uzyskania zgody na wykorzystanie wizerunku od osób fizycznych znajdujących się na ww. zdjęciach i/lub nagraniu video oraz przeniesienia na Organizatora autorskich praw majątkowych do zdjęć i/lub video. Zgody na wykorzystanie wizerunku będą dostępne do wglądu dla prawnika Organizatora. Wzór Oświadczenia – zgody na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

4. Jeden Wnioskodawca może złożyć jeden Wniosek w danej edycji Programu.

5. Obowiązkowym elementem Wniosku jest załączenie wypełnionych i podpisanych:

a. opisu Projektu zawierającego w szczególności cel i rodzaj zaplanowanych działań, wskazanie grupy odbiorców i oczekiwanych rezultatów w zakresie zaspokojenia ich potrzeb,

b. kosztorysu Projektu,

c. statutu (lub innego właściwego dokumentu regulującego zgodnie z prawem funkcjonowanie Wnioskodawcy), aktualnego odpisu z KRS lub wpisu do innego odpowiedniego rejestru oraz dokumenty poświadczające możliwość zawierania umów cywilno-prawnych, w tym zwłaszcza zdolność do zaciągania zobowiązań finansowych.

6. Wnioski należy składać w terminie od 01 kwietnia 2024 roku. Złożenie kompletnego Wniosku musi nastąpić nie później niż do 30 kwietnia 2024 roku. Decyduje data otrzymania Wniosku (Wnioski, które zostaną dostarczone po 30 kwietnia 2024 roku nie będą podlegały ocenie).

7. Organizator sprawdzi poprawność otrzymanych Wniosków. Każdy Wniosek jest rozpatrywany indywidualnie. W przypadkach wątpliwości Jury może skontaktować się z Wnioskodawcą i poprosić o dodatkowe informacje.

8. Wniosek wraz załącznikami zgłoszony do Programu nie będzie zwracany. Złożenie Wniosku jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora prawa własności złożonego egzemplarza Wniosku i jego załączników.

 

§ 5

ZASADY PRZYZNAWANIA GRANTÓW

1. Po upływie terminu składania Wniosków Jury w I etapie dokona weryfikacji złożonych Wniosków pod względem formalnym, w szczególności:

a. czy Wniosek został złożony w odpowiednim terminie,

b. czy Wniosek został złożony przez należycie reprezentowany podmiot, który zgodnie z Regulaminem może być Wnioskodawcą,

c. czy do Wniosku dołączono wszystkie wymagane dokumenty,

d. czy to jest jedyny czy kolejny Wniosek złożony przez Wnioskodawcę,

e. czy Wniosek zakłada realizację Projektu na obszarze wskazanym w § 3 ust. 1.

2. Te Wnioski, które pozytywnie przejdą weryfikację formalną, zostaną skierowane przez Jury do II etapu, do weryfikacji kryteriów merytorycznych:

a. Potrzeba społeczna realizacji Projektu (od 0 do 25 punktów),

b. Jakość koncepcji (formy realizacji, realny harmonogram wdrożenia, wiarygodny i rzetelny kosztorys) (od 0 do 25 punktów),

c. w jaki sposób Projekt i jego efekty będą promowane w środowisku lokalnym (od 0 do 20 punktów),

d. Liczba bezpośrednich odbiorców Projektu i sposób ich zaangażowania (od 0 do 20 punktów),

e. Atrakcyjność oraz innowacyjność działań w odniesieniu do grupy odbiorców (od 0 do 20 punktów).

f. Zwiększenie świadomości o ekologii w społeczeństwie (od 0 do 10 punktów).

3. Projekty przedstawione we Wnioskach, które nie będą rozpatrywane to:

a. Projekty promujące agresję i dyskryminowanie mniejszości etnicznych, rasowych, religijnych i innych,

b. Projekty, które są w jakikolwiek sposób zaangażowane w sprawy polityczne.

4. Zgłaszane we Wniosku Projekty powinny koncentrować się wokół ekologii oraz inicjatyw prospołecznych.

5. Projekt nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności nie może naruszać ich autorskich praw osobistych i majątkowych.

6. Organizator zastrzega sobie prawo nieinformowania Wnioskodawców o liczbie punktów uzyskanych przez poszczególne Wnioski.

7. Postępowanie Jury może zakończyć się przyznaniem mniejszej liczby Grantów niż przewiduje pula przeznaczona na Granty lub bez dokonania wyboru jakiegokolwiek Wniosku i przyznania Grantu, w szczególności, jeżeli żaden z Wniosków nie zasługuje w ocenie Jury na uwzględnienie. W takim przypadku Jury podejmuje odpowiednią decyzję w tej sprawie i przekazuje ją Zarządowi Organizatora wraz z uzasadnieniem.

8. Jury opublikuje na stronie internetowej Organizatora informację o Wnioskodawcach, którym przyznano Granty. Jednocześnie Jury prześle Wnioskodawcy - na adres e-mail wskazany we Wniosku – informację o przyznaniu mu Grantu.

9. Decyzja Organizatora w sprawie przyznania lub odmowy udzielenia Grantu jest ostateczna i nie przysługuje od niej procedura odwoławcza.

10. W przypadku gdy dany Wnioskodawca zrezygnuje z przyznanego Grantu, w szczególności nie zawrze umowy, o której mowa w § 7 ust. 1 poniżej, Organizatorowi przysługuje prawo do przekazania Grantu kolejnemu Wnioskodawcy z listy.

 

§ 6

JURY

1. Przewodniczącym Jury jest przedstawiciel Organizatora.

2. Przewodniczący Jury powołuje Sekretarza, którego zadaniem jest protokołowanie obrad Jury. Sekretarz nie ma prawa głosu. Funkcję Sekretarza może pełnić Przewodniczący Jury. Połączenie tych funkcji nie pozbawia przewodniczącego Jury prawa głosu.

3. Organizator ma prawo odwołać członka Jury lub wyznaczyć dla niego zastępstwo, jeżeli ze względu na okoliczności członek Jury nie może sprawować swoich funkcji.

4. Zadaniem Jury będzie: nadzór nad prawidłowym przebiegiem Programu, wybór najlepszym Projektów, przyznanie Grantów oraz ogłoszenie wyników Programu.

 

§ 7

SPOSÓB DOFINANSOWANIA PROJEKTU

1. W przypadku przyznania Grantu Organizator i Wnioskodawca zawrą odrębną umowę darowizny określającą strony umowy, wysokość udzielonego Grantu, cel i termin realizacji Projektu, sposób i czas rozliczenia się z Grantu, a także termin ważności umowy oraz inne istotne warunki (dalej: „Umowa”). Wzór Umowy stanowi Załącznik nr 4 do Regulaminu. Wniosek wraz z aktualnym opisem Projektu oraz jego kosztorysem stanowić będą załącznik do Umowy.

2. Wniosek wraz z kosztorysem jest wiążący dla Wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, że Organizator dopuszcza możliwość przesunięcia przez Wnioskodawcę nie więcej niż 20% kwoty Grantu pomiędzy pozycjami wymienionymi w kosztorysie.

3. Przed zawarciem Umowy Organizator dopuszcza możliwość zgłoszenia Wnioskodawcy propozycji zmian do założeń Projektu, jego treści merytorycznych oraz kosztorysu. W takim przypadku zaakceptowanie i wprowadzenie zmian przez Wnioskodawcę będzie warunkiem przyznania Grantu i zawarcia Umowy.

4. Przed podpisaniem Umowy Organizator dopuszcza możliwość zmiany wysokości wnioskowanej kwoty Grantu. Zaakceptowanie i wprowadzenie tych zmian przez Wnioskodawcę jest warunkiem udzielenia Grantu.

5. Warunkiem wypłacenia Grantu jest przesłanie podpisanej i kompletnej Umowy do dnia 30 maja 2024 roku.

6. Zasady rozliczenia Grantu, w tym wszelkie wymagane dokumenty bądź zgody do uzyskania i/lub złożenia razem z Wnioskiem zostaną opisane w Umowie.

 

§ 8

KWALIFIKOWALNOŚĆ WYDATKÓW

1. Wydatki, które finansowane mogą być ze środków przekazanych przez Organizatora w ramach Grantu muszą zostać wskazane w kosztorysie i obejmują:

a. materiały, narzędzia i usługi potrzebne do realizacji Projektu i bezpośrednio wykorzystywane w działaniach projektowych,

b. podróże, transport uczestników Projektu, przewóz materiałów,

c. promocję Projektu,

d. koszty administracyjne bezpośrednio związane z Projektem – np. druk materiałów, wynajem pomieszczeń do przeprowadzenia działań, artykuły biurowe, wysyłka materiałów,

e. wynagrodzenia dla specjalistów, bez których realizacja Projektu nie jest możliwa.

2. Wszelkie wydatki inne niż wskazane w ust. 1 powyżej są wydatkami nieuprawnionymi i nie mogą być finansowane ze środków przekazanych w ramach Grantu. W szczególności są to wydatki przeznaczone na:

a. bieżącą działalność organizacji w tym wynagrodzenia pracowników Grantobiorcy lub osób niebędących pracownikami, lecz pozostających z Grantobiorcą w stałym stosunku cywilnoprawnym (np. poprzez zawartą na czas nieokreślony lub długoterminowy, umowę o świadczenie usług lub umowę zlecenie), z tytułu wykonywania obowiązków służbowych, z wyjątkiem wynagrodzenia za czynności podejmowane przez te osoby bezpośrednio w związku z realizacją Projektu (ale nie więcej niż 10% wartości Grantu),

b. wynagrodzenia za usługi lub pokrycie ceny za towary od osób trzecich (w szczególności osób prawnych, osób fizycznych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej którym ustawa przyznaje zdolność prawną lub innych jednostek organizacyjnych), będących podmiotami trzecimi, z którymi Grantobiorca zawarł umowę, zaś pomiędzy Grantobiorcą a tymi osobami trzecimi występują powiązania kapitałowe lub osobowe tego rodzaju, iż:

i. w organach Grantobiorcy oraz podmiotu trzeciego występuje ta sama osoba, osoba spokrewniona lub osoba spowinowacona, albo

ii. założycielami Grantobiorcy oraz podmiotu trzeciego jest ta sama osoba, osoba spokrewniona lub osoba spowinowacona, albo

iii. w organach Grantobiorcy występuje osoba trzecia od której dokonano ww. zakupu usług lub towarów lub osoba z nią spokrewniona lub spowinowacona albo

iv. osoba trzecia od której dokonano ww. zakupu usług lub towarów jest spowinowacona lub spokrewniona z Grantobiorcą.

c. udzielanie pożyczek i spłatę zadłużenia Grantobiorcy;

d. działania, które zostały już zrealizowane;

e. bezpośrednią pomoc finansową dla osób fizycznych;

f. zagraniczne wycieczki i wyjazdy;

g. kary, grzywny i odsetki karne;

h. zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;

i. podatek dochodowy od osób prawnych;

j. prowadzenie działalności gospodarczej;

k. należności niezwiązane z realizacją Projektu.

3. Wnioskodawca posiadający status podatnika podatku od towarów i usług (VAT) zobowiązany jest przedłożyć Organizatorowi kosztorys w kwocie netto. W przypadku przyznania Grantu takiemu Wnioskodawcy, Grant pokrywa jedynie koszty w kwocie netto (bez podatku VAT). W razie wystąpienia konieczności uiszczenia podatku od towarów i usług (VAT), podatek ten uiszczany jest ze środków własnych Grantobiorcy.

 

§ 9

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Organizator jest administratorem danych osobowych w zakresie danych osób zgłoszonych przez Wnioskodawcę przekazanych w związku z uczestnictwem w Programie.Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z uczestnictwem w Programie znajdują się w Załączniku nr 3 do Regulaminu – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.Wnioskodawca oświadcza, iż udostępnione dane osobowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zebrał i przetwarza zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami prawnymi i jest lub będzie uprawniony do ich udostępnienia Organizatorowi oraz uczynił lub uczyni zadość wszelkim obowiązkom związanym z ich udostępnieniem przed udostępnieniem, a w szczególności dotyczące poinformowania osoby, których dane udostępnia, o fakcie i celu ich udostępnienia. Wnioskodawca jest zobowiązany przekazać treść klauzuli, o której mowa w ust. 2 powyżej osobom, których dane zamierza przekazać Organizatorowi, przed ich przekazaniem.

 

§ 10

ZASADY POSŁUGIWANIA SIĘ LOGOTYPEM

1. Zasady posługiwania się logotypem lub nazwą Organizatora przez Grantobiorcę zostaną określone w Umowie.

 

§ 11

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Reklamacje dotyczące przebiegu Programu mogą być zgłaszane pisemnie na adres siedziby Organizatora w czasie trwania Programu oraz w terminie 7 dni od publikacji Wnioskodawców, którym przyznano Granty na Stronie Organizatora.

2. Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres osoby składającej reklamację, numer telefonu i adres poczty elektronicznej umożliwiający kontakt z osobą składającą reklamację oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi, jednak nie później niż do 20 maja 2024 roku. – w przypadku złożenia reklamacji w ostatnim dniu składania reklamacji.

 

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niewypełnienie lub złamanie przez Wnioskodawcę któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu i jego załączników stanowi podstawę do wykluczenia z udziału w Programie. Decyzję o wykluczeniu podejmuje Jury. Jury ma prawo w każdym czasie odrzucić Wniosek, którego dokonano z naruszeniem niniejszego Regulaminu.

2. Wnioskodawca może zrezygnować z udziału w Programie w każdej chwili poprzez pisemne zgłoszenie przesłane drogą pocztową do siedziby Organizatora lub na adres: grantyzgok@eneris.pl.

3. Jeżeli nie określono inaczej w niniejszym Regulaminie z Organizatorem można komunikować się drogą elektroniczną. Koordynatorem Programu jest Janusz M. Kamiński (e-mail: grantyzgok@eneris.pl).

4. Informacje o Programie dostępne są na stronie www.eneris.pl/grantyzgok lub bezpośrednio u Koordynatora Programu.

5. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie, przy czym zmiany te nie mogą naruszać praw nabytych. O każdorazowej zmianie Regulaminu, Wnioskodawcy będą informowani poprzez opublikowanie nowej treści Regulaminu na Stronie.

6. Organizator zastrzega również, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej. Organizator zastrzega sobie także prawo do wcześniejszego zakończenia Programu, bez podania przyczyn w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na zorganizowanie i przeprowadzenie Programu. W przypadku unieważnienia bądź odwołania Programu uczestnikom Programu nie przysługują wobec Organizatora jakiekolwiek roszczenia z tym związane.

7. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne właściwe przepisy prawa polskiego.

8. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu:

a. Załącznik nr 1 – Wniosek – formularz zgłoszeniowy Plik DOC, Plik PDF

b. Załącznik nr 2 – Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku, Plik DOCPlik PDF

c. Załącznik nr 3 - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, Plik DOCPlik PDF

d. Załącznik nr 4 – Wzór Umowy Grantowej, Plik DOCPlik PDF