Oferujemy usługi z zakresu:

Logistyczno–operacyjnego:

 • zbiórka, transport i zagospodarowania stałych odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
 • kompleksowa obsługa klientów przemysłowych,
 • letnie i zimowe utrzymanie terenów zewnętrznych,
 • prace z wykorzystaniem technik alpinistycznych (odśnieżanie dachów, prace porządkowe na wysokościach),
 • odbiór i recykling surowców,
 • odbiór i zagospodarowanie odpadów płynnych,
 • specjalistyczne czyszczenie zbiorników i separatorów,
 • ważenie pojazdów transportujących odpady z wykorzystaniem przenośnej wagi osiowej

Monitoringu i analizy:

 • doradztwo w organizacji gospodarki odpadami,
 • monitoring stanu wód opadowych i ścieków bytowych,
 • zarządzanie strumieniem odpadów na terenie lokalizacji klienta poprzez obsługę personalną.

Sprawozdawczości i przygotowywanie zestawień: 

 • zbiorcze zestawienia informacji o zakresie korzystania ze środowiska i wysokości należnych opłat,
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości wyprodukowanych odpadów i sposobach ich zagospodarowania,
 • ocena oddziaływania na środowisko (karta informacyjna i raport OOŚ dla planowanej inwestycji),
 • pomoc w uzyskaniu decyzji w zakresie gospodarki odpadami,
 • opracowywanie programu gospodarki odpadami,
 • prowadzenie ewidencji odpadów (dokumentacja KPO i KEO).
 • przygotowywanie charakterystyki odpadów.