POLITYKA Prywatności aplikacji mobilnej ENERIS

 1. DEFINICJE

  W niniejszej Polityce Prywatności, podane niżej wyrażenia zaczynające się wielkimi literami, otrzymały następujące znaczenie:
   
  Aplikacja mobilna  oznacza program komputerowy w postaci aplikacji mobilnej o nazwie „ENERIS” wyprodukowany przez Dewelopera;
   
  Deweloper ENERIS Centrum Usług Wspólnych spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000505473, posiadająca NIP 5213670282 i REGON 147207804, o kapitale zakładowym w wysokości 80.000,00 zł;
   
  Ustawa  oznacza ustawę z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344.);
   
  Użytkownik oznacza każdą osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa także osobę fizyczną posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystającą w jakikolwiek sposób z Aplikacji mobilnej.
   
  ENERIS oznacza spółki w siedzibą w Polsce należące do grupy kapitałowej ENERIS w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
   
  Polityka Prywatności oznacza niniejszą Politykę Prywatności aplikacji mobilnej ENERIS.

  Definicje w liczbie pojedynczej mają odpowiednie znaczenie w przypadku użycia ich w liczbie mnogiej.

   
 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   
  1. Aplikacja mobilna jest aplikacją, dzięki której jej Użytkownicy - klienci ENERIS mają szybki i wygodny dostęp do kalendarza wywozu odpadów, jak również mogą otrzymywać powiadomienia o nadchodzących odbiorach odpadów ze swojej posesji.
    
  2. Deweloper dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności usług dostępnych za pomocą Aplikacji mobilnej, jednak nie gwarantuje ich i nie odpowiada za ich dostępność

    
 3. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
  1. Aplikacja mobilna została wyprodukowana przez Dewelopera z myślą o klientach ENERIS.
    
  2. Aplikacja mobilna umożliwia dostęp do usług ENERIS z urządzenia mobilnego.
    
  3. Użytkownik pobierając Aplikację mobilną z portalu internetowego wyraża zgodę na jej instalację i użytkowanie oraz poniższe zasady Polityki Prywatności.
    
  4. Użytkownik może w każdym momencie usunąć Aplikację mobilną z urządzenia.
    
  5. ENERIS nie przechowuje żadnych danych związanych z Aplikacją mobilną i usługą świadczoną przez ENERIS za jej pomocą, w tym żadnych danych osób, które pobierają Aplikację mobilną na swoje urządzenie.
    
  6. Aplikacja mobilna na urządzeniu uzyskuje dostęp do następujących uprawnień na urządzeniu mobilnym: komunikacji sieciowej – pełen dostęp do Internetu, stanu sieci i stanu Wi-Fi.
    
  7. Aplikacja mobilna nie przechowuje żadnych danych osobowych, które mogłyby umożliwić osobie trzeciej identyfikację konkretnego Użytkownika Aplikacji mobilnej.
    
  8. W przypadku braku zgody na niniejszą Politykę Prywatności prosimy nie instalować Aplikacji mobilnej lub ją usunąć z urządzenia mobilnego