Dla firm

W przypadku firm odbiór odpadów budowlanych i wielkogabarytowych odbywa się wyłącznie na zasadach komercyjnych. Przedsiębiorcy mogą oddać do pszok po 500 kg odpadów budowlanych lub wielkogabarytowych od właściciela nieruchomości niezamieszkałej. Przepisy prawa w tym zakresie zostały znacznie zaostrzone w bieżącym roku, a ich egzekwowaniem zajmuje się wojewódzki inspektorat ochrony środowiska.

Obowiązkiem każdego przedsiębiorcy, niezależnie od tego, czy jest to zakład przemysłowy, warsztat samochodowy, salon fryzjerski czy firma budowlana, jest posiadanie wpisu do Bazy Danych o Odpadach prowadzonej przez Urząd Marszałkowski. Dodatkowo, przedsiębiorców obowiązuje nakaz posiadania pozwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów, wydawany w zależności od rodzaju działalności przez Starostwo Powiatowe lub Urząd Marszałkowski. Od tego roku Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opiniuje każdy złożony wniosek, posiada także rozległe uprawnienia do kontroli firm w zakresie spełniania warunków zezwolenia. Nowością jest też wymóg opinii Straży Pożarnej przy każdorazowym wydawaniu pozwolenia. Należy jednocześnie pamiętać, że firmy, które produkują odpady niebezpieczne powyżej 1 tony rocznie (np.: duże warsztaty samochodowe, lakiernie, malarnie) zobligowane są do posiadania pozwolenia na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych.

Konsekwencjami administracyjnymi nieposiadania ww. dokumentów lub nieprawidłowego gospodarowania odpadami mogą być: decyzja o wstrzymaniu działalności, kary od 10 tys. do nawet 1 mln złotych, a także cofnięcie zezwolenia na prowadzenie działalności. Wiąże się to z zakończeniem działalności gospodarczej i nakazem usunięcia odpadów.