Skontaktuj się
z ENERIS

Dane kontaktowe:

 

00-667 Warszawa, ul. Koszykowa 65
+48 22 331 90 00

Informacje

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest  spółka ENERIS Surowce S.A., ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce (dalej „ADO”);
 2. Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD GRUPA ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod@eneris.pl;
 3. Państwa  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO (zgoda) lub art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO - uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku rozwiązanie problemu przy wywozie odpadów lub ochrona przed roszczeniami);
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO lub przez okres niezbędny do obrony przed roszczeniami (przy czym zostaną usunięte nie później niż 3 lata od zgłoszenia problemu lub cofnięcia zgody na przetwarzanie), w zależności który z  tych okresów jest dłuższy;
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO  mogą być:
  • inne spółki z GRUPY ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://eneris.pl/o-nas/spolki ;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, itp.
 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 8. Przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania uniemożliwi nawiązania kontaktu z Państwem a tym samym utrudni podjęcie działań ukierunkowanych na rozwiązanie zgłaszanego problemu.
* - pola wymagane

ENERIS Surowce

00–667 Warszawa
ul. Koszykowa 65
tel. +48 22 331 90 00
surowce|eneris.pl| |surowce|eneris.pl

ENERIS Energia

00–667 Warszawa
ul. Koszykowa 65
tel. +48 22 331 90 00
energia|eneris.pl| |energia|eneris.pl

ENERIS Woda

00–667 Warszawa
ul. Koszykowa 65
tel. +48 22 331 90 00
woda|eneris.pl| |woda|eneris.pl

Infolinia: 801 00 38 38

Godziny pracy: 08:00 - 15:00

Centrum Usług Wspólnych

Zarząd CUW:
Andrzej Mauberg - Prezes Zarządu
Renata Sienkiewicz, Wojciech Hawajski,
Andre Lemlyn – Członek Zarządu
tel. +48 22 331 90 00
00-667 Warszawa ul. Koszykowa 65

Dział zakupów

tel. +48 22 331 90 00
00-667 Warszawa
ul. Koszykowa 65
zakupy|eneris.pl| |zakupy|eneris.pl

Obrót surowcami

Inwestycje i współpraca

tel. +48 22 331 90 00
rozwoj|eneris.pl| |rozwoj|eneris.pl

Współpraca z samorządami

Zrównoważony Rozwój, Odpowiedzialność Społeczna, ESG