RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ENERIS Siemiatycze Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 85, 17-300 Siemiatycze (dalej „ADO”);
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
 • Państwa dane osobowe w postaci wizerunku pozyskane za pomocą monitoringu będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO – uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku zapewnienie bezpieczeństwa na obiektach ENERIS Siemiatycze Sp. z o. o.);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 miesięcy od momentu rejestracji;
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO mogą być:
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.