Zgłoszenie nadużyć w Grupie ENERIS

Formularz Zgłoszenia Nadużycia pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach, skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych i norm etycznych.

Prosimy szczegółowo opisać nieprawidłowe zachowanie ze wskazaniem osób, czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia wraz z informacją o osobach, które posiadają lub mogą posiadać wiedzę w tej sprawie np.: o świadkach zdarzenia.

W przypadku zaznaczenia pola "tak" dane osobowe podane powyżej nie będą użyte w trakcie postępowania.

* - pola wymagane


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) informujemy, że:

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest ENERIS Centrum Usług Wspólnych z siedzibą w Warszawie, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa (dalej „ADO”);
 • Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się w następujący sposób:
  • listownie na adres: IOD ENERIS, ul. Koszykowa 65, 00-667 Warszawa, z dopiskiem „Dane osobowe”,
  • przez e-mail: iod|eneris.pl| |iod|eneris.pl.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (niezbędność przetwarzania do realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO – uzasadnionym interesem ADO jest w tym przypadku reagowanie na zgłoszone nadużycie);
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane do momentu realizacji prawnie uzasadnionego interesu ADO tj. przez okres niezbędny do rozwiązania problemu w związku ze zgłoszonym nadużyciem.
 • Odbiorcami Państwa danych osobowych przetwarzanych przez ADO mogą być:
  • inne spółki z Grupy ENERIS zgodnie z listą podmiotów wymienionych na stronie: https://eneris.pl/eneris/grupa-eneris;
  • podmioty trzecie w związku z wykonywaniem np.: ochrony fizycznej, usług wsparcia i utrzymania infrastruktury IT, doradztwa prawnego, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie zgodnie z poleceniami ADO;
  • organy państwowe, gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa np.: Policja;
 • Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego;
 • Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych;
 • Ponadto przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak ich podania utrudni prowadzenie działań ukierunkowanych wyjaśnienie okoliczności zgłaszanego nadużycia.