Formularz Zgłoszenia Nadużycia pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach, skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych i norm etycznych.

Nazwa spółki, której dotyczy zgłoszenie
(pole wymagane)


Rodzaj nieprawidłowości
(pole wymagane)


Czy incydent był zgłaszany wcześniej do innego organu lub przełożonego ?
(jeśli tak, to do jakiego)


Imię i nazwisko osoby zgłaszającej
(opcjonalne / wypełnij jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)


Adres e-mail osoby zgłaszającej
(opcjonalne / wypełnij jeśli chcesz otrzymać odpowiedź)


Szczegółowy opis zdarzenia
(Prosimy szczegółowo opisać nieprawidłowe zachowanie ze wskazaniem osób, czasu, miejsca i okoliczności zdarzenia wraz z informacją o osobach, które posiadają lub mogą posiadać wiedzę w tej sprawie np.: o świadkach zdarzenia)

Dodaj załącznik

Czy chce Pan/Pani pozostać anonimowy ?

(W przypadku zaznaczenia pola "nie" dane podane osobowe podane powyżej nie będą użyte w trakcie postępowania)

Administratorem danych jest Prezes Grupy ENERIS z siedzibą w Warszawie, przy ul. Koszykowej 65. Dane przetwarzane są wyłącznie w celu wymiany informacji oraz obsługi korespondencji i nie będą udostępniane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a osobie, która podaje dane osobowe, przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

KODEKS ETYKI w Grupie ENERIS