Grupa ENERIS

Mamy ambicję być wiodącą polską marką oferującą usługi i infrastrukturę w zakresie kompleksowej gospodarki i przetwarzania odpadów, w ten sposób chroniąc środowisko i poprawiając standard życia mieszkańców Polski.

W tworzeniu i doskonaleniu naszych technologii środowiskowych wspierają nas ośrodki badawczo-rozwojowe oraz renomowane firmy technologiczne działające w Europie i poza jej granicami. Do tej pory ENERIS realizował bądź z powodzeniem uczestniczył w przedsięwzięciach z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz we wdrażaniu czystych technologii energetycznych na terenie Europy i USA.

Nasz zespół tworzą najwyższej klasy specjaliści z zakresu technologii ochrony środowiska i ekonomii, dysponujący nowoczesnymi narzędziami i zasobami. Swoje kompetencje zawodowe i doświadczenie zdobyliśmy w trakcie wdrażania i eksploatacji wielu innowacyjnych i nowatorskich rozwiązań technologicznych.

ENERIS w swoich działaniach dąży do osiągnięcia pozycji zaufanego partnera w efektywnym zarządzaniu zasobami i energią w gminach oraz przedsiębiorstwach.

Jako nowoczesny podmiot chcemy być wsparciem zarówno przy projektowaniu, wdrażaniu i eksploatacji najnowocześniejszych technologii ochrony środowiska, jak również przy oferowaniu satysfakcjonujących rozwiązań biznesowych w zakresie finansowania inwestycji oraz identyfikacji potencjału rozwojowego. Wierzymy, że Polska ma wszelkie atuty by stać się innowacyjną gospodarką także w dziedzinie technologii ekologicznych. Pragniemy zachęcić społeczeństwo oraz naszych partnerów i klientów do wspólnej realizacji strategii systemowych rozwiązań zapobiegających deponowaniu w środowisku odpadów, emitowaniu zanieczyszczań oraz nadmiernemu eksploatowaniu zasobów Ziemi.

ENERIS Surowce

W 2015 roku Grupa ENERIS kupiła aktywa Veolia Usługi dla Środowiska, tworząc ENERIS Surowce -  największą polską firmę gospodarki komunalnej.

Nasi pracownicy są wsparciem w realizacji zadań samorządów na terenie ponad 100 gmin w Polsce, gdzie w ciągu roku zbieramy 400 tys. ton odpadów. Efekty naszej pracy są doceniane przez ponad 1 000 000 Polaków. Nasza ogólnopolska struktura pozwala optymalizować działania zarówno pod względem organizacyjnym, jak i kosztowym. Celem ENERIS Surowce jest świadczenie usług bazujących na najlepszych doświadczeniach i praktykach rynkowych, uwzględniających lokalne potrzeby oraz specyfikę poszczególnych gmin.

Największą uwagę poświęcamy odzyskowi materiałów pochodzących z odpadów, które w ostatnich dziesięcioleciach trafiały na składowiska, pogarszając kondycję gleby i zasobów wodnych.

Kluczem do osiągnięcia sukcesu w ochronie środowiska jest codzienna, systematyczna i systemowa aktywność na wszystkich polach naszego zaangażowania biznesowego, współpraca i partnerstwo.

ENERIS Woda

Spółka ENERIS Woda ma na celu zwiększenie dostępu mieszkańców Polski do oczyszczalni ścieków oraz wzrost oczyszczania ścieków przemysłowych i komunalnych. Poprzez działania dopasowane do indywidualnych potrzeb samorządów, chcemy zmodernizować istniejącą już infrastrukturę oraz prowadzić nowe inwestycje w tym zakresie. Przewidujemy różne warianty i modele współpracy: zakup całości lub części udziałów w spółce publicznej, dzierżawę i całościową eksploatację istniejącej infrastruktury przez ustalony z góry czas oraz inwestycję w infrastrukturę oraz jej późniejszą eksploatację.

ENERIS Energia

Poprzez spółkę ENERIS Energia realizujemy inwestycje w wytwarzanie ekologicznej, czystej i bezpiecznej energii elektrycznej oraz ciepła. Jednocześnie chcemy w ten sposób rozwiązywać coraz większy problem, jakim jest frakcja energetyczna odpadów komunalnych oraz osady ściekowe.

Zapraszamy do współpracy gminy, które w ramach przyjętych programów gospodarki niskoemisyjnej zamierzają zlikwidować stare, nieefektywne i zanieczyszczające powietrze kotłownie i ciepłownie. Chcemy w ich miejsce stworzyć małe, nowoczesne instalacje pozwalające zaopatrzyć mieszkańców w ciepło oraz energię elektryczną. W przypadku zaistnienia takiej potrzeby, do strumienia odzyskiwanych termicznie surowców włączymy również osady ściekowe.

Nasza misja i wizja

NASZA WIZJA
Czysta ziemia, woda i powietrze.

 

NASZA MISJA
Poprzez nasze usługi chronimy środowisko i podnosimy standard życia mieszkańców Polski.

 

NASZ CEL
Wiodąca polska marka oferująca kompleksowe usługi i infrastrukturę w zakresie ochrony środowiska.
Partner pierwszego wyboru dla samorządów i biznesu.

 

NASZE WARTOŚCI:

  • E – Etyka – postępujemy uczciwie i z szacunkiem
  • N – Niezawodność – można na nas polegać
  • E – Energia – działamy z zaangażowaniem
  • R – Reguły – kierujemy się zasadami
  • I – Innowacyjność – poszukujemy nowych rozwiązań
  • S – Synergia – współpracujemy, by osiągnąć najlepsze rezultaty

Eneris w liczbach

DZIAŁAMY NA TERENIE CAŁEJ POLSKI, A ODBIORCAMI NASZYCH USŁUG JEST OBECNIE PONAD 1 000 000 MIESZKAŃCÓW.

5 500 000
TYLE KM ROCZNIE PRZEJEŻDŻAJĄ NASZE POJAZDY

7 000 000
TYLE WORKÓW DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ROZDAJEMY ROCZNIE

1 400 000
TYLU MIESZKAŃCÓW I INNYCH KLIENTÓW KORZYSTA Z NASZYCH USŁUG

400 000
TYLE TON ODPADÓW KOMUNALNYCH ZBIERAMY ROCZNIE

220 000
TYLE POJEMNIKÓW I KONTENERÓW JEST W NASZEJ DYSPOZYCJI

322 000
TYLE TON LICZĄ ROCZNE ZDOLNOŚCI PRZEROBOWE NASZYCH INSTALACJI MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA

1253
TYLU PRACOWNIKÓW ZATRUDNIAMY W NASZYCH 23 ODDZIAŁACH, SPÓŁKACH I ZAKŁADACH

100
Z TYLOMA SAMORZĄDAMI WSPÓŁPRACUJEMY

Filozofia biznesu

W ENERIS WSZYSTKO ZACZYNA SIĘ OD MISJI, KTÓRĄ JEST OCHRONA ŚRODOWISKA W POLSCE.

Model biznesowy oparty na gospodarce cyrkularnej jest początkiem myślenia o tym, jak efektywnie i w sposób angażujący wszystkich interesariuszy budować polską korporację zmieniającą oblicze otaczającego środowiska. Kluczem są współodpowiedzialność i działania na wielu płaszczyznach.

W praktyce oferujemy kompleksowe rozwiązania dla samorządów i biznesu w zakresie ochrony środowiska: gospodarki komunalnej i surowcowej, wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, w tym odpadów, osadów i biomasy, a także gospodarki wodno-ściekowej.

Wierzymy, że kluczem do skutecznej ochrony środowiska jest całościowe spojrzenie na problem, współpraca i rozwiązania dostosowane do konkretnych potrzeb.
Standardowe, rozproszone podejście w ochronie środowiska, w tym w gospodarce odpadami, to za mało. Konieczne jest uchwycenia szerszego kontekstu, zrozumienia powiązań i zależności. Tylko wtedy możemy być pewni efektu synergii i zwiększonej efektywności ekonomicznej i efektu ekologicznego. Odpady to surowce, z których możemy odzyskać cenne substancje i materiały, a także energię wykorzystywaną w przemyśle i gospodarstwach domowych. Takie podejście nazywamy gospodarką cyrkularną.
 

Schemat dobrze obrazuje to, co nazywamy gospodarką cyrkularną. Każdy z nas, niezależnie od stylu życia oraz tego, gdzie mieszka, każdego dnia wytwarza odpady i ścieki.

Zużyte ciecze trafiają do oczyszczalni ścieków, które usuwają z nich zanieczyszczenia i przekazują je następnie jako wodę, w zależności od jej jakości, do gospodarstw domowych, bądź do przemysłu. Pozostałości z oczyszczania ścieków (tzw. osady ściekowe) są wykorzystywane w energetyce do produkcji ciepła i energii elektrycznej. W tych dwóch formach, finalnie, trafiają do mieszkańców oraz do przemysłu.

Odpady, które zostały przekazane służbom komunalnym podczas zbiórek, są przetwarzane na dwa sposoby – poprzez sortowanie bądź odzysk w ramach instalacji Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania (MBP). Odpady, z których po takiej obróbce nie da się już nic odzyskać (tzw. balast i kompost), są przekazywane do składowania. Pozostała część jest poddawana recyklingowi i odzyskowi energetycznemu (w elektrociepłowniach, w cementowniach). Surowce poddane recyklingowi trafiają do przemysłu, w którym wytwarzane są dobra dla mieszkańców. Ciepło i energia elektryczna wytworzone z odpadów również trafiają do mieszkańców oraz do przemysłu. Cykl się zamyka.

Nasza doświadczona kadra, sprawdzone rozwiązania technologiczne i finansowe oraz ogólnopolska struktura pozwolą sprostać każdemu wyzwaniu w zakresie ochrony środowiska.