Aktualne rekrutacje

Kogo szukamy?

Szukamy zarówno inżynierów i specjalistów ochrony środowiska i gospodarki odpadami, menedżerów, pracowników administracyjno-biurowych jak i operatorów sprzętu, kierowców i innych pracowników fizycznych.

Wybierz miasto

Kierowca kat. C /Kielce/

Kielce

OPIS STANOWISKA

 • Odbiór odpadów pojazdem przydzielonym do realizacji zadania (pojazd bezpylny)
 • Dbanie o stan techniczny i eksploatacyjny powierzonego pojazdu
 • Wykonywanie podstawowych napraw i czynności eksploatacyjnych
 • Wypełnianie kart drogowych i dokumentacji eksploatacyjnej
 • Kompleksowy odbiór i załadunek odpadów (w tym: opróżnianie pojemników z odpadami, obsługa urządzenia wysypowego, mycie pojemników, wydawanie worków)
 • Utrzymanie ładu i porządku w miejscu pracy
Dodano: 17.04.2024
więcej

Specjalista ds. Ewidencji Odpadów

Kłoda

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie ewidencji dostarczanych odpadów i wywożonych odpadów
 • Bieżąca obsługa klientów dostarczających odpady
 • Kontrola zgodności odpadów z wykazem odpadów dopuszczonych do składowania i z kartą przekazania odpadów
 • Weryfikacja dokumentów obowiązujących przy przyjmowaniu odpadów (karta charakterystyki odpadów, wyniki badań odpadów)
 • Terminowe wystawianie i uzupełnianie niezbędnych dokumentów
 • Prowadzenie wymaganych rejestrów
 • Zarządzanie danymi i ich archiwizacja
 • Przygotowywanie raportów, bilansów, zestawień (zgodnie z zapotrzebowaniem)
Dodano: 17.04.2024
więcej

Technolog_Grabowo

Grabowo

Opis stanowiska:

 • Nadzór nad procesem produkcyjnym: kontrolowanie jakości surowców i materiałów do produkcji
 • Wyszukiwanie nowych surowców na rynku
 • Przygotowywanie dokumentacji technologicznej (karty technologiczne, karty prób) i jej nadzorowanie
 • Czynny udział w realizacji projektów wdrożeniowych - od pomysłu do realizacji - w aspekcie opracowania technologii produkcji, w tym norm technologicznych z uwzględnieniem kosztu wytworzenia i efektywności procesu
 • Nadzór i optymalizacja sprzętu i procesu w odniesieniu do norm i standardów jakościowych
 • Optymalizacja i zwiększanie efektywności procesu produkcyjnego
Dodano: 12.04.2024
więcej

Elektromechanik_Grabowo

Grabowo

Opis stanowiska:

 • Diagnozowanie i rozwiązywanie bieżących problemów związanych z maszynami oraz instalacjami elektrycznymi
 • Wykonywanie przeglądów i okresowych konserwacji maszyn, urządzeń i wyposażenia zakładu
 • Prowadzenie dokumentacji związanej z dokonywanymi naprawami i przeglądami
 • Ciągłe doskonalenie procesów w obszarze wykonywanej pracy
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na materiały i części zamienne
Dodano: 12.04.2024
więcej

Dyrektor Zarządzający

Żarki

Opis stanowiska:

 • Zarządzanie, nadzorowanie oraz optymalizacja kluczowych procesów zarządczych i operacyjnych spółki
 • Nadzór nad bieżąca działalnością spółki (zakład produkcyjny)
 • Odpowiedzialność za tworzenie strategii i realizację celów strategicznych, rozwojowych
 • Rozpoznawanie nowych możliwości biznesowych w obszarze sprzedaży
 • Odpowiedzialność za EBITDA
 • Udział w tworzeniu i zarządzaniu budżetem spółki
 • Zarządzanie zespołem i organizacja pracy
 • Reprezentowanie spółki przed interesariuszami
 • Dbałość o formalno-prawną zgodność wszystkich aspektów działalności z obowiązującymi przepisami prawa
 • Poszukiwanie możliwości zwiększania efektywności wszystkich procesów biznesowych realizowanych przez spółkę
 • Reprezentowanie interesów firmy wobec organów zewnętrznych
 • Współtworzenie z Zarządem spółki, strategii i kierunków rozwoju spółki (docelowo objęcie funkcji Członka Zarządu)
Dodano: 11.04.2024
więcej

Specjalista ds. Kadr i Płac

Jaworzno

OPIS STANOWISKA:

 • Pełna obsługa kadrowo-płacowa Pracowników, prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Rozliczanie umów o pracę oraz umów cywilnoprawnych
 • Zakładanie i prowadzenie akt osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Naliczanie wynagrodzeń
 • Przygotowywanie raportów, deklaracji wymaganych m.in. przez GUS, ZUS, US, PFRON
 • Obsługa Pracowniczych Planów Kapitałowych
 • Nadzorowanie terminowości przeprowadzenia szkoleń BHP, wykonania badań lekarskich i innych terminowych uprawnień
 • Udział w opracowywaniu regulacji wewnętrznych, dotyczących spraw pracowniczych oraz zapewnienie ich prawidłowej realizacji
 • Weryfikacja poprawności działania programów wspierających pracę na stanowisku (program kadrowo-płacowy, Płatnik itd.).
 • Samodzielne wykonywanie analiz w obszarze danych HR wspierających podejmowanie decyzji zarządczych i operacyjnych
 • Udział w innych bieżących projektach HR
Dodano: 09.04.2024
więcej

Ładowacz (Łobżenica)

Łobżenica

OPIS STANOWISKA:

 • Ręczny załadunek odpadów,
 • Praca przy zbiórce odpadów zmieszanych i segregowanych,
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych,
 • Załadunek odpadów odbieranych w workach.
Dodano: 08.04.2024
więcej

Specjalista ds. Sprzedaży (Skawina)

Skawina

Opis stanowiska:

 • Budowanie i podtrzymywanie trwałych relacji biznesowych z klientami firmy,
 • Aktywna rozbudowa portfela klientów,
 • Negocjowanie umów handlowych z wytwórcami i odbiorcami odpadów,
 • Przygotowywania ofert handlowych,
 • Zarządzanie bazą danych klientów,
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań w ramach wykonywanej działalności.
Dodano: 08.04.2024
więcej

Sortowacz (Gorzów Wielkopolski)

Gorzów Wielkopolski

OPIS STANOWISKA:

 • Ręczne sortowanie surowców wtórnych i innych odpadów
 • Obsługa linii sortowniczej
Dodano: 08.04.2024
więcej

Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Tomaszów Mazowiecki

OPIS STANOWISKA:

 • Prowadzenie ewidencji związanej z gospodarką odpadami (BDO)
 • Udział w przygotowaniu okresowych sprawozdań z zakresu ochrony środowiska i gospodarowania odpadami
 • Udział w przygotowaniu dokumentacji środowiskowej zgodnie z wymaganiami prawnymi
 • Udział w kontrolach (m.in. RDR) oraz audytach wewnętrznych i zewnętrznych z zakresu ochrony środowiska
 • Współpraca z poszczególnymi działami w firmie w zakresie realizacji zadań środowiskowych
 • Współpraca z właściwymi urzędami i instytucjami
Dodano: 05.04.2024
więcej

Młodszy Kontroler Finansowy

Warszawa

Opis stanowiska:

 • Udział w procesie księgowego zamknięcia miesiąca oraz raportowania wyników spółki, w tym przygotowywania comiesięcznych raportów i prezentacji dla Zarządu.
 • Udział w procesie budżetowania, monitorowania odchyleń i ich szczegółowej analizy.
 • Kontrola przychodów / kosztów oraz analiza KPI w ścisłej współpracy z wewnętrznymi biznes partnerami.
 • Zaangażowanie w proces tworzenia biznes planów nowych projektów oraz ocenę ich rentowności.
 • Stałe zaangażowanie w rozwój istniejących i wdrażanie nowych narzędzi analitycznych, w tym również nowych raportów i paneli kontrolingowych.
 • Optymalizacja efektywności procesów raportowania.
 • Uczestnictwo w procesie przygotowywania danych do fakturowania dla wybranych terytoriów lub spółek
 • Sporządzanie analiz i raportów finansowych oraz formułowanie wniosków na wewnętrzne potrzeby firmy
 • Współpraca z biznesem, działami wsparcia oraz interesariuszami zewnętrznymi
 • Udział w tworzeniu długoterminowych prognoz i modeli finansowych.
Dodano: 05.04.2024
więcej

Ładowacz /Kielce/

Kielce

OPIS STANOWISKA:

 • Ręczny załadunek odpadów
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych, załadunek odpadów odbieranych w workach
 • Obsługa urządzenia wsypowego, sprzątanie altan śmietnikowych, mycie pojemników, wydawanie worków
Dodano: 05.04.2024
więcej

Ładowacz (Rusocin)

Rusocin

Opis stanowiska:

 • Ręczny załadunek odpadów;
 • Praca przy zbiórce odpadów zmieszanych i segregowanych;
 • Opróżnianie pojemników z odpadami do pojazdów bezpylnych;
 • Załadunek odpadów odbieranych w workach.
Dodano: 03.04.2024
więcej

Operator Ładowarki (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - ładowarka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Załadunek i rozładunek transportów, transport wewnątrzzakładowy
 • Wykonywanie prac gospodarczych i magazynowych
Dodano: 03.04.2024
więcej

Kierownik ds. Zagospodarowania Zewnętrznego

Warszawa

Opis stanowiska:

 • Budowa i nadzór wewnętrznej bazy partnerów;
 • Przygotowywanie dokumentacji w zakresie świadczenia usług u partnerów zewnętrznych;
 • Prowadzenie negocjacji cenowych w zakresie usług u partnerów zewnętrznych;
 • Rekomendacja współpracy do Dyrektora Sprzedaży;
 • Analiza rynku obecnych instalacji oraz wiedza na temat planowanych działań partnerów;
 • Analizowanie danych i przedstawianie wyników do Dyrektora Sprzedaży oraz do Zarządów Spółek w Grupie;
 • Współpraca w ww. zakresie obowiązków z regionalnymi oddziałami grupy, w szczególności z działem sprzedaży i wsparcia klientów oraz Dyrektora Sprzedaży Pośredniej.
Dodano: 29.03.2024
więcej

Key Account Specialist

Skawina

Opis stanowiska: 

 • Aktywne rozbudowywanie portfolio klientów;
 • Przygotowywanie ofert handlowych i kalkulacji dla potencjalnych klientów oraz analizowanie opłacalności oferowanych usług;
 • Analizowanie opłacalności oferowanych usług;
 • Negocjowanie umów handlowych z wytwórcami u odbiorcami odpadów;
 • Reprezentowanie firmy na targach branżowych;
 • Zarządzanie bazy danych klientów;
 • Sporządzanie raportów i sprawozdań w ramach wykonywanej działałności.

 

Dodano: 28.03.2024
więcej

Operator Koparki (Jaroszów)

Jaroszów

OPIS STANOWISKA:

 • Obsługa eksploatacyjna i techniczna powierzonej maszyny - koparka
 • Dbałość o powierzony sprzęt i czystość na terenie Zakładu
 • Wykonywanie drobnych napraw przy powierzonej maszynie
 • Wykonywanie przeglądów technicznych i eksploatacyjnych
Dodano: 28.03.2024
więcej

Specjalista ds. Sprzedaży

Lubawa

Opis stanowiska: 

 • Przygotowywanie kalkulacji i ofert handlowych dla potencjalnych Klientów;
 • Prowadzenie procesu sprzedaży od analizy potrzeb do zawarcia umowy o współpracę;
 • Budowanie długofalowych relacji z Klientami w zakresie pozyskania surowców oraz sprzedaży produktu końcowego;
 • Realizacja założonego planu sprzedaży oraz przygotowywanie raportów dla Przełożonego;
 • Monitorowanie rynku polskiego, definiowanie szans i ryzyk wynikających z otoczenia biznesowego w zakresie recyklingu;
 •  

 

Dodano: 28.03.2024
więcej

Kierownik ds. Marketingu

Warszawa

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie ciągłej analizy rynku oraz konkurencji na rynku regionalnym i krajowym, celem określenia trendów, preferencji klientów, słabych i mocnych stron konkurencji oraz definiowanie najlepszych sposobów na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej na regionalnym rynku.
 • Zarządzanie projektami marketingowymi sprzedaży.
 • Dostarczanie niezbędnych materiałów marketingowych działowi sprzedaży (prezentacje, foldery, szablony ofert).
 • Planowanie i wdrażanie strategii marketingowej marki niezbędnej do realizacji celów organizacji.
 • Prowadzenie spotkań z klientami celem zwiększenia poziomu rozpoznawalności organizacji na rynku.
 • Podejmowanie proaktywnych działań pozyskujących nowych klientów (Lead Generation).
 • Analiza wyników działań marketingowych sprzedaży i ich wpływ na sprzedaż.
 • Sporządzanie planów marketingowych sprzedaży, których celem jest zwiększenie zysków organizacji w zakresie oferowanych usług.
 • Współpraca w ww. zakresie obowiązków z regionalnymi oddziałami grupy, w szczególności z działem sprzedaży i wsparcia klientów.
Dodano: 25.03.2024
więcej

Specjalista ds. HR

Warszawa

CO BĘDZIESZ ROBIŁ/A:

 • Przygotowywanie prezentacji, raportów, budżetów i analiz dotyczących wskaźników ZZL, które staną się kluczowym narzędziem dla naszych decydentów.
 • Będziesz również odpowiedzialny/a za skuteczną komunikację wewnętrzną, dotarcie do naszych pracowników i dostarczenie im istotnych informacji.
 • Aktywne uczestnictwo w działaniach, których celem jest zwiększanie zaangażowania i rozwoju talentów w naszej organizacji. Będziesz mieć szansę wpływać na naszą kulturę pracy i wspierać naszych pracowników w ich rozwoju.
 • Tworzenie opisów stanowisk pracy oraz udział w procesie wartościowania stanowisk. Twoje zaangażowanie pomoże nam w utrzymaniu klarowności i efektywności naszej struktury organizacyjnej.
 • Codzienna współpraca i wsparcie dla HR Business Partnera. Będziesz brał/a udział w różnorodnych zadaniach związanych z naszym codziennym funkcjonowaniem.
 • Tworzenie, aktualizowanie i wdrażanie procedur, polityk i regulaminów, które są niezbędne do realizacji naszej polityki personalnej w ramach Grupy ENERIS.
 • Proaktywne uczestnictwo w procesie rekrutacji, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk wykonawczych i specjalistycznych. Będziesz mieć możliwość współtworzenia zespołu i poszukiwania najlepszych talentów.
 • Wsparcie w procesie adaptacji nowych pracowników oraz organizacji szkoleń. Twój wkład pomoże nam zapewnić naszym pracownikom optymalne warunki startu i rozwój w naszej firmie.
 • Ścisła współpraca z innymi członkami zespołu HR oraz innymi zespołami w ramach naszej organizacji. Będziesz miał/a szansę współtworzenia przyjaznej i wspierającej atmosfery pracy.

 

Dodano: 25.03.2024
więcej