Polityka jakości

ENERIS TO GRUPA POLSKICH FIRM, SPECJALIZUJĄCA SIĘ W KOMPLEKSOWEJ ORAZ ZRÓWNOWAŻONEJ GOSPODARCE ODPADOWEJ I SUROWCOWEJ, WODNO-ŚCIEKOWEJ ORAZ ENERGETYCE ODNAWIALNEJ. JESTEŚMY PARTNEREM SAMORZĄDÓW I PRZEDSIĘBIORSTW, KTÓRYM OFERUJEMY ZARÓWNO SPRAWDZONE ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE, JAK I ATRAKCYJNE MODELE FINANSOWANIA INWESTYCJI. STAŁE SAMODOSKONALENIE, UCZCIWOŚĆ I NOWOCZESNOŚĆ SĄ FUNDAMENTEM NASZEJ POLITYKI JAKOŚCI.

Działając na terenie całej Polski, oferujemy usługi polegające na zarządzaniu strumieniami odpadów, zanieczyszczeniami komunalnymi i przemysłowymi, respektując zarówno wymogi prawa, jak i zasady efektywności ekonomicznej, stosując model zrównoważonej przedsiębiorczości. Ze względu na nasz najważniejszy cel- ochronę środowiska naturalnego w Polsce, działania prowadzimy proekologicznie uwzględniając jednocześnie opinię społeczności lokalnych oraz zapewniając godziwe warunki pracy załogi, w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie, korzystając z dotychczasowych doświadczeń, pozyskanej wiedzy oraz najnowszych zdobyczy techniki. Jesteśmy przy tym otwarci na dialog z naszymi klientami, reagujemy na ich potrzeby i rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania. W ten sposób dbamy o najwyższą jakość naszych usług, której wyrazem jest satysfakcja naszych klientów. Aby móc w pełni kontrolować i rozwijać aspekty organizacyjne, środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy wdrażamy i doskonalimy w ENERIS zintegrowane systemy zgodne z ISO 9001, ISO 14001 oraz wdrażamy system zarządzania ryzykami ESG.
 

KLUCZOWYMI WARTOŚCIAMI, NA KTÓRYCH OPIERA SIĘ BIEŻĄCE FUNKCJONOWANIE ORAZ ROZWÓJ GRUPY ENERIS, SĄ:

 • podporządkowanie wszystkich działań głównemu celowi, jakim jest ochrona środowiska w Polsce
 • realizacja strategii zakładającej tworzenie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadowej dla każdego klienta i w każdym obszarze jego działalności
 • odzysk polegający na przetworzeniu i ponownym wykorzystaniu surowców z korzyścią dla samorządu, przemysłu oraz konsumentów, stosując najnowocześniejsze, dostępne technologie
 • wdrażanie technologii niskoemisyjnych, które jak w najmniejszym stopniu wpływają na stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz wody
 • umocnienie pozycji na rynku poprzez wzrost liczby obsługiwanych klientów, stale doskonalenie jakości działania, wdrażania nowych usług oraz zwiększenia obszarów biznesowych
 • tworzenie długoterminowych, partnerskich więzi z dostawcami i kooperantami firmy, w celu osiągnięcia obustronnych korzyści
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi aspektów środowiskowych, jak i ryzyka zawodowego w firmie
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska wynikającym z działalności firmy, szczególnie w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami i surowcami
 • zapobieganie urazom oraz utracie zdrowia pracowników w trakcie pracy
 • współpracę z samorządami lokalnymi przy współtworzeniu uwarunkowań prawnych oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie strategii firmy i realizacji niniejszej Polityki.
   

GWARANCJĄ REALIZACJI NINIEJSZEJ POLITYKI JEST ZAANGAŻOWANIE, INICJATYWA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KOMPETENCJE PRACOWNIKÓW, ICH IDENTYFIKACJA Z GRUPĄ ENERIS ORAZ PREZENTOWANYMI PRZEZ NIĄ WARTOŚCIAMI. W TEN SPOSÓB ZAPEWNIAMY ODPOWIEDNIE WARUNKI DLA WZROSTU KWALIFIKACJI I MOTYWACJI.

Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom we wszystkich spółkach ENERIS oraz zakomunikowana osobom pracującym pod nadzorem organizacji. Jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron, a za treść w niej zawartą i realizację zobowiązań przyjmujemy odpowiedzialność w imieniu całego zespołu pracowniczego.