Polityka jakości

Eneris to grupa polskich firm, specjalizująca się w kompleksowej oraz zrównoważonej gospodarce odpadowej i surowcowej, wodno-ściekowej oraz energetyce odnawialnej. Jesteśmy partnerem samorządów i przedsiębiorstw, którym oferujemy zarówno sprawdzone rozwiązania technologiczne, jak i atrakcyjne modele finansowania inwestycji. Stałe samodoskonalenie, uczciwość i nowoczesność są fundamentem naszej polityki jakości.

Działając na terenie całej Polski, oferujemy usługi polegające na zarządzaniu strumieniami odpadów, zanieczyszczeniami komunalnymi i przemysłowymi, respektując zarówno wymogi prawa, jak i zasady efektywności ekonomicznej, stosując model zrównoważonej przedsiębiorczości. Ze względu na nasz najważniejszy cel- ochronę środowiska naturalnego w Polsce, działania prowadzimy proekologicznie uwzględniając jednocześnie opinię społeczności lokalnych oraz zapewniając godziwe warunki pracy załogi, w poszanowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie, korzystając z dotychczasowych doświadczeń, pozyskanej wiedzy oraz najnowszych zdobyczy techniki. Jesteśmy przy tym otwarci na dialog z naszymi klientami, reagujemy na ich potrzeby i rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania. W ten sposób dbamy o najwyższą jakość naszych usług, której wyrazem jest satysfakcja naszych klientów. Aby móc w pełni kontrolować i rozwijać aspekty organizacyjne, środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy wdrażamy i doskonalimy w ENERIS zintegrowane systemy zgodne z ISO 9001, ISO 14001 oraz wdrażamy system zarządzania ryzykami ESG.
 

Kluczowymi wartościami, na których opiera się bieżące funkcjonowanie oraz rozwój grupy eneris, są:

 • podporządkowanie wszystkich działań głównemu celowi, jakim jest ochrona środowiska w Polsce
 • realizacja strategii zakładającej tworzenie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadowej dla każdego klienta i w każdym obszarze jego działalności
 • odzysk polegający na przetworzeniu i ponownym wykorzystaniu surowców z korzyścią dla samorządu, przemysłu oraz konsumentów, stosując najnowocześniejsze, dostępne technologie
 • wdrażanie technologii niskoemisyjnych, które jak w najmniejszym stopniu wpływają na stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz wody
 • umocnienie pozycji na rynku poprzez wzrost liczby obsługiwanych klientów, stale doskonalenie jakości działania, wdrażania nowych usług oraz zwiększenia obszarów biznesowych
 • tworzenie długoterminowych, partnerskich więzi z dostawcami i kooperantami firmy, w celu osiągnięcia obustronnych korzyści
 • zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi aspektów środowiskowych, jak i ryzyka zawodowego w firmie
 • zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska wynikającym z działalności firmy, szczególnie w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami i surowcami
 • zapobieganie urazom oraz utracie zdrowia pracowników w trakcie pracy
 • współpracę z samorządami lokalnymi przy współtworzeniu uwarunkowań prawnych oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie strategii firmy i realizacji niniejszej Polityki.
   

Gwarancją realizacji niniejszej polityki jest zaangażowanie, inicjatywa, odpowiedzialność i kompetencje pracowników, ich identyfikacja z grupą eneris oraz prezentowanymi przez nią wartościami. W ten sposób zapewniamy odpowiednie warunki dla wzrostu kwalifikacji i motywacji.

Polityka jakości jest znana wszystkim pracownikom we wszystkich spółkach ENERIS oraz zakomunikowana osobom pracującym pod nadzorem organizacji. Jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron, a za treść w niej zawartą i realizację zobowiązań przyjmujemy odpowiedzialność w imieniu całego zespołu pracowniczego.