100 pytań na temat elektrociepłowni ECO

Dodano 11.01.2017

W Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej odbyła się rozprawa administracyjna dla przedsięwzięcia Ekologiczne Centrum Odzysku. Rozprawę organizował Urząd Miasta w Rudzie Śląskiej w ramach konsultacji społecznych wymaganych polskim prawem ochrony środowiska. Mieszkańcy zadali blisko 100 pytań, na które odpowiadali eksperci ENERIS.

W rozprawie administracyjnej, która rozpoczęła się o godzinie 17.00, wzięli udział mieszkańcy Rudy Śląskiej i przedstawiciele organizacji ekologicznych uczestniczących w postępowaniu administracyjnym dla ECO. W pierwszej części spotkania zaprezentowano informację na temat ECO oraz najważniejsze zapisy raportu oddziaływania na środowisko. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się kilkugodzinna sesja pytań i odpowiedzi dotyczących planowanej inwestycji. Regulamin rozprawy umożliwiał zadawanie pytań oraz zgłaszanie opinii lub oświadczeń związanych z konsultowaną inwestycją. W czasie 13 tur padło blisko 100 pytań, na które odpowiadali eksperci reprezentujący inwestora bądź przedstawiciele Urzędu Miasta. Dłuższe formy wypowiedzi lub oświadczeń składano w formie pisemnej, na specjalnych formularzach przygotowanych przez rudzki magistrat. Całość dyskusji prowadził Zastępca Prezydenta Miasta Ruda Śląska p. Krzysztof Meyer, któremu towarzyszyli urzędnicy odpowiedzialni za prowadzone postępowanie.

Pytania mieszkańców

Pytania zgłaszane do inwestora dotyczyły zarówno kwestii związanych z wpływem ECO na środowisko, jak i planowanych rozwiązań oraz technologii. Mieszkańcy interesowali się problemem ilości i rodzaju odpadów, jakie będą termicznie przetwarzane w elektrociepłowni. Wątpliwości dotyczyły także odpadów po-procesowych, które powstają na terenie tego typu zakładu. W odpowiedzi, przedstawiciele inwestora oraz eksperci wyjaśniali, że paliwem dla ECO będą odpady resztkowe pozostałe po segregacji, które pochodzić będą z instalacji typu RIPOK. Elektrociepłownia nie będzie emitować substancji, które mogłyby stanowić zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi. Profesor Tadeusz Pająk z krakowskiej AGH (ekspert) stwierdził, że:
- Bezpieczeństwo ekologiczne planowanej inwestycji gwarantują najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne i urządzenie spełniające wymogi Najlepszej Dostępnej Techniki BAT (z ang. Best available technology), podobnie jak to jest w przypadku innych instalacji jakie powstały ostatnio w Polsce.
Zainteresowanie budziła także sama lokalizacja oraz proponowany układ drogowy dla przyszłej inwestycji, w tym także sposób jego finansowania. Przedstawiciel inwestora wyjaśnił, że ECO posiadać będzie specjalnie dedykowany zjazd z Drogowej Trasy Średnicowej, która jest przeznaczona dla ciężkiego ruchu kołowego. Inwestor podkreślił, że koszt budowy drogi dojazdowej jest po jego stronie. Jeśli chodzi o położenie elektrociepłowni, to podkreślano również fakt optymalnej lokalizacji, która zapewni dogodny transport odpadów, ograniczenie strat w przesyle ciepła do sieci miejskiej oraz brak uciążliwości dla mieszkańców. Odpowiedzi udzielił p. Andrzej Salamon, ekspert i praktyk, który pracował w wielu tego typu instalacjach na terenie Niemiec. Ekspert podkreślił, że:
- Funkcjonujące obecnie w Europie Zachodniej instalacje powstają głównie w centrach miast, co ma sens zarówno ekonomiczny, jak i ekologiczny. Inwestor zwracał także uwagę na rewitalizację terenu, który zostanie ponownie zagospodarowany na cele inwestycyjne.
Przedstawiciel inwestora podkreślał fakt, że w budowanej inwestycji wykorzystane zostaną urządzenia pochodzące także ze Śląska oraz, że przyszli pracowni rekrutować się będą także z Rudy Śląskiej i okolic. Obecni na spotkaniu specjaliści z branży energetycznej zwracali uwagę na szczegółowe rozwiązania techniczne i technologie związane np. z produktami oczyszczania spalin powstających w procesie termicznego przekształcania. Duże zainteresowanie wzbudzał transport paliwa do ECO, a szczególnie zakładane ilości samochodów dojeżdżających do elektrociepłowni. Szczegółowe wyliczenia na ten temat, które zawarte są w raporcie, przedstawił przedstawiciel zespołu autorskiego przygotowującego raport dla ECO. W trakcie wymiany opinii poruszano również kontekst ECO wynikający z zapisów Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Wyjaśniono, że dokument jest jeszcze na etapie opiniowania. Zainteresowanie uczestników rozprawy wzbudzały także reżimy technologiczne oraz zabezpieczenia obowiązujące dla pomiaru emisji gazów. Eksperci wyjaśniali zasady obowiązujące dla systemów pomiarowych, które są „kalibrowane” i ściśle kontrolowane przez instytucje kontrolne, jak na przykład WIOŚ. Podkreślano, że wszystkie dane dotyczące poziomu emisji są przesyłane on-line, a w przypadku przekroczenia norm instalacja jest zamykana. Zwrócono także uwagę na możliwość zamontowania tablicy z wynikami pomiarów w miejscu publicznie dostępnym dla rudzian, tak jak ma to miejsce w innych miastach Polski. Po wyczerpaniu listy pytań, zgodnie z zapowiedzią, rozprawa została przerwana przez prowadzącego. Protokół z jej przebiegu będzie dostępny publicznie po jego podpisaniu przez uczestników. Podpisanie protokołu odbędzie się podczas drugiej części rozprawy - 31 stycznia 2017, w Miejskim Centrum Kultury (sala na 1 piętrze).