Grupa ENERIS wspólnie z Ministerstwem Rozwoju na rzecz realizacji celów zrównoważonego rozwoju ONZ

Dodano 06.12.2017
Silne partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) to klucz do sukcesu w urzeczywistnieniu globalnej misji: lepszego świata dla naszych dzieci i kolejnych pokoleń. Kierunek niezbędnym działaniom wyznacza Agenda 2030 Organizacji Narodów Zjednoczonych i zdefiniowane w niej zadania. Szczególnie ważną rolę w realizacji tego ambitnego planu pełni biznes - ze swoimi dobrymi praktykami, zrozumieniem istoty wyzwań, zasobami i gotowością do współpracy.

Grupa ENERIS, odpowiadając na wyzwanie postawione przez Ministerstwo Rozwoju – koordynatora realizacji celów w Polsce, została sygnatariuszem „Deklaracji na rzecz zrównoważonego rozwoju”.

Cele zrównoważonego rozwoju

Czysta woda, powietrze i ziemia – to misja od trzech lat realizowana na polskim rynku przez Grupę ENERIS. Spółkę wyróżnia całościowe spojrzenie na ochronę środowiska oraz poszukiwanie synergii między aktywnościami w branży odpadowej, energetycznej i wodno-ściekowej. Przykładem realizacji tej misji jest z jednej strony realizacja codziennych działań związanych z szeroko rozumianą ochroną środowiska, odzyskiem surowców, produkcją czystej energii i zwiększaniem efektywności energetycznej w oparciu o najlepsze dostępne technologie. Z drugiej strony jest to realizacja działań skierowanych do mieszkańców poprzez projekty takie jak „Segreguję – nie widzę przeszkód”, „Strażnicy Planety” i „Koalicja 7 frakcji”.
— Bardzo się cieszę, że strategiczne cele biznesowe Grupy ENERIS są tożsame z Celami Zrównoważonego Rozwoju. Dzięki temu wdrażanie ich traktujemy jako coś naturalnego, codziennego. Każdy z nas ma prawo do życia w czystym środowisku i korzystania z czystego powietrza, wody i ziemi. Każdy z nas ma obowiązek segregowania odpadów, ograniczania zjawiska smogu i redukcji negatywnego wpływu na przyrodę. Jesteśmy również zobowiązani do wspierania grup do tej pory wykluczonych w aktywnym uczestnictwie w ochronie środowiska. Osiągniemy to zarówno poprzez wdrażanie własnych pomysłów, jak też przez budowanie trwałych partnerstw z podmiotami wyznającymi podobne wartości. Jestem przekonana, że warto uwzględniać cele Agendy 2030 w swoich planach rozwojowych
powiedziała Dorota Włoch, Członek Zarządu ENERIS Surowce S.A. Grupa ENERIS zadeklarowała w trakcie konferencji „SDG 17: Partnerstwa na rzecz Celów Zrównoważonego Rozwoju”, organizowanej przez Ministerstwo Rozwoju, udział we wdrażaniu i rozwijaniu 4 celów (SDG) zdefiniowanych w ramach Agendy 2030 przez Organizację Narodów Zjednoczonych:
  1. budowanie w Polsce czystej, przyjaznej środowisku infrastruktury energetycznej, w tym opartej na odnawialnych źródłach energii, jak również promocję najlepszych praktyk współpracy w tym zakresie (w tym klastrów energii) wśród samorządów i przedsiębiorców (zgodnie z wytycznymi Celu 7 - Czysta Energia);
  2. zapewnienie równych szans dla osób z niepełnosprawnościami w obszarze recyklingu surowców wtórnych poprzez tworzenie dostępnych, inkluzywnych rozwiązań i promowanie odpowiedniej̨ legislacji w tym zakresie (zgodnie z wytycznymi celu 10 - Redukcja nierówności);
  3. działania na rzecz poprawy jakości powietrza, odpowiedzialnego gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym niebezpiecznymi, promocję gospodarki o obiegu zamkniętym; poszukiwanie i wdrażanie sposobów ograniczania negatywnego oddziaływania miasta na środowisko, w tym zwiększania wydajności wykorzystania zasobów; szukanie i wdrażanie najlepszych rozwiązań technologicznych i form współpracy z samorządami i biznesem (zgodnie z wytycznymi Celu 11 - Zrównoważone miasta i społeczności);
  4. budowanie wielopłaszczyznowych i międzysektorowych działań na rzecz realizacji środowiskowych celów zrównoważonego rozwoju, zachęcających do dzielenia się wiedzą, kompetencjami, technologiami i zasobami dla osiągnięcia spójnej, powszechnej praktyki w obszarze gospodarki odpadowej i recyklingu, w szczególności poprzez działania realizowane przez Koalicję 7 frakcji (zgodnie z wytycznymi Celu 17 - partnerstwo dla celów)

Grupa ENERIS doceniona przez ekspertów

Jurorzy reprezentujący m.in. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, UNEP/GRID i Global Compact Network Poland docenili odpowiedzialne podejście Grupy ENERIS do zrównoważonego rozwoju. Ich zdaniem, program „Segreguję – nie widzę przeszkód” jest przykładem podejmowania konkretnych działań, których fundamentem jest współpraca – pozwala ona jednoczyć siły, wnosić przeróżne kompetencje i zwiększać zasięg oraz skalę prowadzonych inicjatyw. Program ENERIS został zaprezentowany jako jedna z 15 najciekawszych praktyk rynkowych w publikacji „Partnerstwo w praktyce. Przegląd Działań”. Wydawnictwo zostało przygotowane z okazji konferencji „SDG 17: Partnerstwa na rzecz celów zrównoważonego rozwoju” podsumowującej Kampanię 17/17 – autorski projekt CSR Consulting przy patronacie Ministerstwa Rozwoju. Kampania 17/17 to realizowany od maja do października 2017 r. projekt, którego inicjatorem była firma CSR Consulting. W jego ramach promowano Cele Zrównoważonego Rozwoju, tworząc przy tym przydatne z punktu widzenia biznesu kompendium wiedzy na temat poszczególnych SDGs. Zgromadzone zasoby, w tym m.in. opis wyzwań, zidentyfikowane szanse, dobre praktyki z Polski i ze świata, raporty i inne publikacje czy otwarte inicjatywy, w które biznes może się włączyć, dostępne są na dedykowanej SDGs platformie: www.sdgs.pl Projekt realizowany był we współpracy merytorycznej z Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Forum Odpowiedzialnego Biznesu i Global Compact Network Poland. Wersja elektroniczna opracowania, do pobrania, dostępna jest na stronie: www.sdgs.pl/kampania-1717/