Odbiór odpadów w Chodzieży do końca 2018 roku bez zmian

Dodano 31.03.2017
Do końca 2018 roku została przedłużona współpraca gminy miejskiej Chodzież z Altvater Piła dotycząca odbioru i zagospodarowywania odpadów. Pilska spółka obsługuje 17 tysięcy mieszkańców miasta nieprzerwanie od czterech lat. Jeszcze w tym półroczu pracownicy spółki oznaczą wszystkie miejskie pojemniki na odpady czipami ułatwiającymi ich inwentaryzację.

Kontynuacja współpracy z samorządem

Przetarg ogłoszony przez Gminę Miejską w Chodzieży na odbiór i zagospodarowywanie odpadów komunalnych z terenu gminy w okresie 1 kwietnia 2017 – 31 grudnia 2018 roku wygrał dotychczasowy operator, spółka Altvater Piła, działająca pod marką ENERIS Surowce S.A. Pracownicy przedsiębiorstwa w dalszym ciągu będą odbierać odpady z nieruchomości zamieszkałych: jednorodzinnych, wielorodzinnych oraz wielolokalowych. Poza odbiorem odpadów niesegregowanych (zmieszanych), bioodpadów oraz  odpadów wielkogabarytowych, Altvater Piła będzie realizował na terenie miasta zbiórkę selektywną. Mieszkańcy proszeni są o zwracanie uwagi na kolorystykę pojemników na odpady i segregowanie ich zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Na odpady zmieszane przeznaczony jest pojemnik czarny lub zielony, na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe - pojemnik żółty, na szkło pojemnik zielony, a na makulaturę niebieski. Więcej informacji na temat selektywnej zbiórki mieszkańcy mogą uzyskać pod numerem infolinii ENERIS Surowce: 801 00 38 38. Harmonogramy odbioru odpadów zmieszanych oraz segregowanych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Chodzieży: http://chodziez.pl/strona-188-Gospodarka+Gospodarka_odpadami.html

Akcja czipowania pojemników

Altvater Piła planuje rozpoczęcie w pierwszym półroczu br. akcji czipowania pojemników na odpady. Elektroniczne etykiety zostaną umieszczone przez pracowników komunalnych na wszystkich pojemnikach należących do nieruchomości jedno i wielorodzinnych na terenie Chodzieży. Czipy instalowane będą podczas rutynowego odbioru odpadów, dlatego też ich montaż nie wymaga dodatkowego przygotowania ze strony mieszkańców. Oznakowanie pojemników pozwoli na większą kontrolę nad systemem gospodarowania odpadami w mieście – każdy oczipowany pojemnik będzie można monitować pod względem jego lokalizacji, wagi, a także zawartości. Czipy są już stałym elementem gospodarki odpadami w kilkunastu polskich miastach, w tym w Kielcach oraz Pile.