Odbiór odpadów komunalnych w Lublińcu

Dodano 04.07.2017
Od lipca za odbiór odpadów na terenie Lublińca odpowiada MPO z Jaworzna, spółka działająca pod marką ENERIS Surowce. W związku ze zmianą operatora zmianie uległ adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Częstotliwość odbioru odpadów nie ulegnie zmianie i będzie się odbywać zgodnie z przekazanymi harmonogramami.
Na terenie Lublińca będzie prowadzona zbiórka selektywna odpadów według dotychczasowych zasad: papier; tworzywa sztuczne, plastiki i opakowania wielomateriałowe; szkło; odpady komunalne podlegające biodegradacji; odpady zmieszane. Częstotliwość odbioru nie ulegnie zmianie. Harmonogramy zostały już dostarczone mieszkańcom,  cały czas są dostępne również na stronie internetowej Urzędu Miasta Lubliniec www.lubliniec.eu. Zgodnie z ogólnymi zasadami odpady komunalne z terenu nieruchomości zamieszkałych będą zbierane w systemie pojemnikowo-workowym. Zmieszane odpady komunalne odbierane będą w pojemnikach, a selektywna zbiórka odpadów prowadzona będzie w pojemnikach dla zabudowy wielorodzinnej oraz workach dla zabudowy jednorodzinnej. Mieszkańcy lub zarządcy nieruchomości zainteresowani dzierżawą pojemników na odpady, powinni skontaktować się z podwykonawcą pod numerem 510 220 428 lub wysłać maila na adres:  biuro.bracia|op.pl| |biuro.bracia|op.pl Zmienia się adres PSZOK w Lublińcu. Od 7 lipca uruchomiony zostanie punkt przy ulicy Oleskiej 20, do którego wjazd mieści się między PSB Mrówka a CH Jedenastka. Do PSZOK-u mieszkańcy będą mogli bezpłatnie oddawać odpady wielkogabarytowe i problemowe, między innymi baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.