Projekty społeczne ENERIS promują bezpieczne i zrównoważone warunki pracy

Dodano 31.05.2021
Kampania społeczna "Strażnicy Planety" i Program "Segreguję - nie widzę przeszkód" znalazły się w publikacji Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej oraz OPZZ „Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy”. Tym samym ENERIS ze swoimi dobrymi praktykami promuje upowszechnianie odpowiedzialnych polityk pracowniczych na polskim rynku.
"Przewodnik CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy" przedstawia działania, jakie mogą podjąć firmy w takich obszarach jak: zatrudnienie i stosunki pracy, ochrona socjalna, dialog społeczny, szkolenia, a także bezpieczeństwo i higiena pracy, aby wzmacniać środowisko pracy, czyniąc je bardziej bezpiecznym i zrównoważonym. Oprócz praktyk ENERIS znajdują się tutaj działania realizowane m.in. przez  Orlen, LPP czy Ikea. W publikacji znajdują się wskazówki i zachęty do inwestycji, które budują i rozwijają właściwe relacje pracownicze, zwiększają bezpieczeństwo i higienę pracy oraz wspierającą równowagę w obszarze praca-życie, podnosząc jakość pracy i zadowolenie pracowników. Dzięki takiej postawie firmy zyskują przewagę konkurencyjną na rynku, łatwiej zdobywają i utrzymują zaangażowanych pracowników, ograniczają koszty wypadków przy pracy i absencji, a ponadto umiejętnie dostosowują się do trendów demograficznych i zmian na rynku pracy, a także zmieniających się oczekiwań pracowników. Projekty społeczne realizowane przez ENERIS zostały wyróżnione w bazie dobrych praktyk "Przewodnika CSR po bezpiecznym i zrównoważonym środowisku pracy" w obszarach "Poprawa psychospołecznego środowiska pracy" oraz "Rozwiązania na rzecz wspierania grup szczególnie wrażliwych". Obok innych przykładów ze świata biznesu, stanowią one inspirację dla innych przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem odpowiedzialnych polityk pracowniczych i tworzeniem przyjaznych miejsc pracy. Publikacja powstała pod auspicjami Zespołu ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organu pomocniczego Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.  Przewodnik został przygotowany przez interdyscyplinarny zespół ekspertów i praktyków, w tym przedstawicieli administracji publicznej, związków zawodowych, firm i organizacji je zrzeszających, organizacji pozarządowych oraz świata nauki.  Koordynatorem prac było Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ). Przewodnik jest dostępny na stronach: https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-relacji-z-osobami-swiadczacymi-prace oraz https://www.opzz.org.pl/opinie-i-analizy/polityka-gospodarcza