Publiczna prezentacja raportu ECO w Rudzie Śląskiej

Dodano 04.01.2017

10 stycznia (wtorek) o godzinie 17.00 w ŚIP przy ul. Goduli 36 rozpocznie się publiczna prezentacja Raportu Oceny Oddziaływania na Środowisko dla Ekologicznego Centrum Odzysku – nowoczesnej elektrociepłowni, której budowa planowana jest w Rudzie Śląskiej. W trakcie spotkania mieszkańcy będą mogli zadać pytania autorom Raportu oraz inwestorowi.

Merytoryka

W czasie spotkania przedstawiciele inwestora przedstawią główne założenia inwestycji. W prezentacji raportu wezmą także udział jego twórcy, którzy omówią, jaki wpływ na środowisko naturalne będzie miało Ekologiczne Centrum Odzysku. Każdy z uczestników będzie mógł zadać pytanie dotyczące treści raportu. Nad przebiegiem spotkania będzie czuwał moderator.
- Gorąco zapraszamy wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej do zapoznania się z projektem Ekologicznego Centrum Odzysku. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania i wyjaśnimy wątpliwości związane z naszym projektem. Zgodnie z prawem, przed udostępnieniem raportu opinii publicznej jego treść została zaopiniowana przez ekspertów z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach oraz uzyskała pozytywną opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rudzie Śląskiej.

powiedział Grzegorz Maj, Dyrektor ds. Rozwoju ENERIS, inwestora elektrociepłowni ECO. Spotkanie odbędzie się 10 stycznia 2017 r. (wtorek) o godzinie 17.00 w Śląskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, sala numer 1, przy ul. Goduli 36 w Rudzie Śląskiej. Wstęp jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych.

Dialog

Prezentacja raportu to ważny element szeroko zakrojonych działań informacyjno-konsultacyjnych prowadzonych przez ENERIS na terenie Rudy Śląskiej. Dotychczas odbyły się: spotkania informacyjne z grupami interesariuszy (seniorami, duchownymi i dyrektorami szkół oraz nauczycielami) prezentujące założenia projektu ECO, stacjonarne i mobilne punkty konsultacyjne, wystawa prezentująca ECO oraz spotkanie Lokalnego Forum Dialogu. Inwestor spotkał się również z przedstawicielami wszystkich organizacji pozarządowych, które wyraziły zainteresowanie uczestnictwem w procesie konsultacji społecznych. Całość działań konsultacyjnych poprzedzona była diagnozą społeczną opartą o 4 wywiady zogniskowane z mieszkańcami dzielnic sąsiadujących z planowaną inwestycją (Rudy, Chebzia, Czarnego Lasu, Bytomia) i organizacjami pozarządowymi oraz wywiady indywidualne z liderami opinii. Każdej formie dialogu z mieszkańcami towarzyszy kampania informacyjna w mediach lokalnych, na stronie internetowej projektu oraz w przestrzeni publicznej.
- To dla nas bardzo ważne, aby cały projekt był przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich mieszkańców Rudy Śląskiej. Z tego powodu, jako inwestor, podjęliśmy szereg działań znacznie wychodzących poza ustawowe obowiązki. Chcemy jednak, żeby mieszkańcy mieli dostęp do rzetelnych i wiarygodnych informacji. Najlepszym przykładem jest właśnie publiczna prezentacja raportu, w trakcie której na pytania odpowiedzą eksperci oraz praktycy, przez lata kierujący podobnymi instalacjami. Jestem przekonana, że stanowią oni najwartościowsze źródło informacji
- powiedziała Magdalena Sułek-Domańska, Dyrektor ds. Komunikacji ENERIS. Niezależnie od tego spotkania, Urząd Miasta Ruda Śląska organizuje 12 stycznia otwartą dla mieszkańców rozprawę administracyjną, podczas której eksperci reprezentujący inwestora będą odnosili się do zgłaszanych na spotkaniu uwag i wniosków.

Ekologia

Ekologiczne Centrum Odzysku to nowoczesna elektrociepłownia, w której jako źródło energii wykorzystywane będą odpady resztkowe (czyli odpady, których nie można poddać już recyklingowi) oraz osady ściekowe. Należy podkreślić z całą stanowczością, że zgodnie z prawem są to odpady definiowane jako „inne niż niebezpieczne i obojętne”. Instalacja będzie zbudowana w oparciu o najnowocześniejsze technologie i komponenty, dostarczane przez uznanych producentów, spełniających wymogi BAT. Bardzo duży nacisk zostanie położony na kwestie bezpieczeństwa oraz minimalizacji wpływu na środowisko.
Energia odzyskana z odpadów pozwoli wytworzyć ciepło, energię elektryczną oraz chłód, co ma dać impuls rozwojowy dla dotychczas niewykorzystanych terenów przy Drogowej Trasie Średnicowej i trasie N-S. Do instalacji będzie prowadził dedykowany zjazd z DTŚ, a tuż przy niej powstanie strefa inwestycyjna generująca w przyszłości setki miejsc pracy. Teren, na którym została zaplanowana ECO zgodnie z uchwalonym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczony jest na cele związane z gospodarką odpadami. Instalacja została ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami. Elektrociepłownia to także nowe miejsca pracy dla mieszkańców Rudy Śląskiej w trakcie budowy i eksploatacji, a także ponad milion trzysta tysięcy wpływów do budżetu miasta z tytułu podatków.