Rozpoczyna się długo oczekiwana rekultywacja nieczynnej kwatery składowiska ZGOK w Balinie

Dodano 15.03.2017
W marcu rozpoczną się prace związane z zamknięciem wydzielonej części składowiska odpadów w Balinie. Rekultywacja tych terenów ograniczy do minimum emisję gazu składowiskowego. Starania o uzyskanie zgody administracyjnej na zamknięcie kwatery były prowadzone przez Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Balinie od września 2015 roku.

18 miesięcy procedury administracyjnej

Rekultywacja zapełnionej części składowiska będzie prowadzona na łącznej powierzchni około 1 hektara. Na ten teren do połowy 2015 roku trafiały odpady od mieszkańców z  obszaru funkcjonowania Związku Międzygminnego „Gospodarka Komunalna” oraz miasta Jaworzna – łącznie od około 180 tys. osób. Od 2015 roku odpady są przetwarzane przez położoną na terenie ZGOK instalację mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP). Do składowania przekazywany jest obecnie jedynie tzw. stabilizat, czyli odpady resztkowe które przeszły przez proces stabilizacji w bioreaktorach oraz frakcja mineralna, która nie podlega fermentacji.
Zamknięcie wydzielonej części składowiska ograniczy znacząco emisję gazu składowiskowego do atmosfery, a więc i odory. Warto podkreślić, że starania o zamknięcie kwatery rozpoczęliśmy już w drugiej połowie 2015 roku. Od tego czasu przeszliśmy długą i  skomplikowaną procedurę administracyjną, bez której niemożliwe było podjęcie jakichkolwiek działań na wypełnionej części składowiska
– powiedział Michał Bogacki, Członek Zarządu ZGOK w Balinie.  

Co rekultywacja oznacza dla mieszkańców?

Rekultywacja składowiska polegać będzie na przykryciu nieczynnej kwatery metrową warstwą: materiału nieprzepuszczalnego, ziemi z wykopów, humusu oraz warstwy żyznej zbudowanej z kompostu nieodpowiadającego wymaganiom. Proces zakończy wysiew traw i  roślin motylkowych. Do zamknięcia kwatery w dużym stopniu zostanie wykorzystana ziemia pochodząca z prac prowadzonych przy budowie instalacji MBP. Pozwoli to na znaczne ograniczenie transportu materiałów spoza składowiska, dzięki czemu prace rekultywacyjne będą miały minimalny wpływ na natężenie ruchu na drodze dojazdowej do ZGOK. Na terenie ZGOK zamykano już minikwatery 1-4 w 2010 roku. W tej chwili ta część składowiska wygląda jak obrośnięty trawą pagórek, widoczny od strony autostrady A4.

Co poza rekultywacją?

Niezależnie od rozpoczynających się właśnie prac zmierzających do zamknięcia nieczynnej kwatery, na terenie składowiska zostały zastosowane inne rozwiązania zmniejszające uciążliwość zapachową dla mieszkańców. Jednym z nich jest rozbudowa systemu studni odgazowujących, które ograniczają przedostawanie się gazu składowiskowego do powietrza. Ich zadaniem jest wychwytywanie biogazów i dostarczanie ich do instalacji, gdzie są wykorzystywane do wytwarzania energii. W maju 2016 roku podziemna instalacja uzupełniona została dodatkową studnią. Równocześnie rozpoczęto zraszanie składowiska bezpieczną dla środowiska substancją mającą na celu ograniczenie uwalniania odorów. Składowisko jest zabezpieczone także od spodu kilkoma warstwami: gliny, folii, geowłókniny oraz warstwami drenującymi, oddzielającymi szczelnie odpady od ziemi, dzięki czemu nie przenikają do niej szkodliwe odcieki. Od kwietnia 2017 uruchomiona zostanie bariera antyodorowa, która będzie zlokalizowana dookoła placu dojrzewania kompostu.