Siedem nowych firm w Koalicji 5 Frakcji

Dodano 15.01.2019
Siedem nowych organizacji przystąpiło do Koalicji 5 Frakcji. Inicjatywa ta łączy wysiłki biznesu, samorządów oraz NGO’s w rozwój spójnego systemu praktycznych narzędzi i edukacji w zakresie właściwego segregowania odpadów. 15 stycznia 2019 r. w Warszawie odbyło się oficjalne przyjęcie nowych koalicjantów oraz dyskusja na temat rozwoju systemu eko-oznakowania opakowań.

Nowi koalicjanci

15 stycznia 2019 r. w Warszawie przedstawiciele siedmiu firm i organizacji podpisali deklarację uczestnictwa w Koalicji 5 Frakcji. Tym samym potwierdzili zaangażowanie w rozwój jednolitego systemu eko-oznakowań opakowań w postaci piktogramów, który pomaga konsumentom w prosty i jasny sposób je segregować. Nowi koalicjanci zadeklarowali też prowadzenie działań edukacyjnych na temat właściwego sortowania odpadów wśród swoich pracowników, klientów i innych interesariuszy. Przypomnijmy, że według wytycznych europejskich, w 2019 roku poziom odzysku surowcowego powinien osiągnąć poziom 40%, gdzie dotychczasowe efekty szacuje się na poziomie ok 25%. Stąd tak ważne są wszelkie inicjatywy, które przybliżą Polskę do osiągnięcia wymaganych limitów i oddalą widmo wielomilionowych kar dla Polski za niewypełnienie obowiązku. Nowi członkowie Koalicji 5 Frakcji to (w kolejności alfabetycznej):
  • BOŚ Bank reprezentowany przez Fundację BOŚ,
  • Best Place - Europejski Instytut Marketingu Miejsc.
  • Carrefour Polska,
  • EMKA Polska,
  • Fundacja PlasticsEurope Polska,
  • LEAR Corporation Poland,
  • Leclerc Polska.
Obecnie do Koalicji należy łącznie 17 firm i organizacji, które połączyły swoje siły i wspólnie tworzą systemowe rozwiązania na rzecz podniesienia efektywnej zbiórki odpadów, w szczególności opakowaniowych, w Polsce. Ich zaangażowanie w Koalicję to m.in. tworzenie materiałów edukacyjnych i prowadzenie kampanii informacyjnych wśród pracowników i klientów, prowadzenie testów konsumenckich, konsultacje środowiskowe czy promocja systemu w swoich branżach.

Szanse i wyzwania

Koalicję 5 frakcji wyróżnia spośród innych inicjatyw dotyczących segregowania odpadów nie tylko innowacyjny system oznakowania. To także sposób, w jaki system jest tworzony – partycypacyjnie, w drodze szerokich konsultacji społecznych i branżowych. 15 stycznia 2019 odbyło się jedno z takich spotkań. Podczas sesji dyskusyjnych przy stolikach tematycznych eksperci rozmawiali o wyzwaniach, mocnych i słabych stronach proponowanego przez Koalicję rozwiązania oznakowania opakowań oraz wymieniali się spostrzeżeniami i doświadczeniami z zakresu prowadzonych działań edukacyjnych. Taka forma spotkania pokazuje, że każdy członek Kolacji ma wpływ na jej rozwój.

Otwarci na współpracę

Koalicja 5 Frakcji zaprasza do współpracy producentów wprowadzających na rynek opakowania, samorządy realizujące segregację na pięć frakcji oraz firmy i organizacje pozarządowe, które chcą edukować swoje otoczenie na temat odzysku surowcowego. Udział w tej inicjatywie daje możliwość korzystania z przemyślanego systemu eko-oznakowania na opakowania, stworzonego w oparciu o analizę prawną funkcjonującego znakowania ekologicznego oraz dobre praktyki z USA i Wielkiej Brytanii. „Koalicja 5 frakcji” udostępnia także narzędzia edukacji, od systemu oznakowania na pojemniki (do biur dla firm, do przestrzeni miejskiej dla samorządów), spójnego z oznakowaniem produktów, po bazę praktyk w obszarze edukacji na temat segregacji surowców. Koalicja 5 Frakcji to międzysektorowa inicjatywa firm i instytucji, która powstała by kreować innowacyjne rozwiązania w zakresie wspierania segregacji, odzysku i recyklingu odpadów, zwłaszcza opakowaniowych. Jej inicjatorami są CSR Consulting i ENERIS Ochrona Środowiska.