Strzegom dołącza do gmin segregujących na 5 frakcji

Dodano 09.05.2019
Od kwietnia nowym operatorem zbierającym odpady w gminie Strzegom jest ENERIS Surowce. Przed spółką i mieszkańcami wyjątkowo trudne zadanie – zastosowanie wymaganych prawem zasad segregowania na 5 frakcji, w miejsce dotychczasowego podziału na odpady suche i zmieszane. Co więcej, wprowadzony zostaje jednocześnie nowoczesny system monitorowania odbieranych odpadów, co ma pomóc osiągnąć 40% poziom odzysku surowców wtórnych jeszcze w 2019 roku!

Wymogi prawa i zdrowego rozsądku

Zmiana systemu segregacji odpadów w Strzegomiu wynika z zapisów prawa i ujednolicenia systemu zbiórki odpadów na 5 frakcji w całym kraju (metal i tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło, bioodpady, odpady zmieszane). Segregacja ogranicza ilości odpadów marnotrawionych na składowiskach. Dzięki selektywnej zbiórce można odzyskać surowce nadające się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów. Dodatkowo ograniczane są ilości odpadów szkodliwych, trudno ulegających rozkładowi. Warto wiedzieć, że każda tona szkła z odzysku to 220 kg mniej wyemitowanego dwutlenku węgla przez hutę, a z 70 butelek PET można wyprodukować bluzę z polaru. Te dane pokazują, że odpowiedzialne podejście do odpadów ma wpływ na codzienne życie.
Nasza gmina przygotowywała się do wprowadzenia nowego systemu już od ubiegłego roku. Wystawa Strażnicy Planety, gra miejska w czasie Dni Strzegomia czy grupa robocza powołana w lutym ubiegłego roku – wszystkie te działania zmierzały do wypracowania jak najefektywniejszego systemu zbiórki, jej monitorowania i wieloetapowej edukacji. Efektem ma być transparentny i nowoczesny system, dzięki któremu gmina nie będzie ponosiła kar za zbyt niskie poziomy odzysku, a mieszkańcy będą mieli realny wpływ na ochronę środowiska.
- skomentował Zbigniew Suchyta, Burmistrz Strzegomia.

Nowe zasady i obowiązki

Zasady segregacji odpadów są takie same, niezależnie od zabudowy - wielorodzinnej czy jednorodzinnej. Od kwietnia odpady z plastiku i metalu powinny trafiać do żółtych pojemników, a odpady zmieszane i bio do czarnych. Obowiązek zaopatrzenia się w te dwa pojemniki leży po stronie użytkowników. Z kolei odpady szklane należy wrzucać do zielonych dzwonów, które firma ENERIS rozstawia na terenie miasta. Podobnie z odpadami z papieru – do ich segregacji dedykowane są dzwony niebieskie. Właściciele domów jednorodzinnych już dziś oddzielają frakcję bio, a do końca roku także mieszkańcy bloków będą wrzucali odpady biodegradowalne do brązowych pojemników, podstawionych przez ENERIS.
Właściciele i pracownicy firm również zobowiązani są do segregowania odpadów wytworzonych w swoich zakładach. Nie należy ich mieszać z odpadami komunalnymi. Każda firma ma obowiązek zaopatrzenia się w pojemniki: czarny, żółty, niebieski i zielony, a do końca roku otrzymają od ENERIS pojemniki na bioodpady. W żadnym wypadku nie należy wyrzucać odpadów poprodukcyjnych, nawet jeśli jest to papier czy szkło, do miejskich pojemników typu dzwon. Sposób segregacji i ilość przekazywanych odpadów będą ściśle kontrolowane i weryfikowane z deklaracjami złożonymi w Urzędzie Gminy.
- powiedziała Pani Jolanta Dryja, Naczelnik Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi.

Czipy, wagi i RFID – nowe pojęcia w słowniku odpadowym strzegomian

Nowy system odbioru odpadów komunalnych został zaprojektowany w taki sposób, by wyeliminować luki w bazach danych. Stąd wprowadzony zostaje system RFID pozwalający gminie w sposób obiektywny i niezależny od operatora gromadzić dane na temat odbioru odpadów. Możliwe jest to dzięki etykietom RFID (tzw. czip) umieszczonym na pojemnikach (czarnym i żółtym) oraz czytnikom i wadze zainstalowanej na śmieciarkach.
Od czerwca każdy pojemnik na odpady zmieszane oraz plastik i metal będzie czipowany. Rozpoczynamy tym samym gromadzenie ważnych danych na temat poprawności zbiórki odpadów. Zbierane będą informacje takie jak: wielkość pojemnika i jego identyfikator, odbierana frakcja, waga odpadów zmieszanych, adres posesji, data i godzina odbioru, a także ewentualna przyczyna nieodebrania odpadów. Zainstalowanie czipów jest zgodne z prawem o ochronie danych osobowych (RODO).
- podsumował Grzegorz Zarański, Dyrektor ENERIS Surowce oddział we Wrocławiu. Dane będą przetwarzane wyłącznie przez operatora systemu, czyli firmę ENERIS Surowce oraz Urząd Gminy Strzegom. Będą służyły celom statystycznym, ale też mają posłużyć uszczelnieniu systemu odbioru odpadów oraz weryfikacji deklaracji segregacji odpadów złożonych przez mieszkańców.