Koalicja 5 frakcji członkiem Polskiego Paktu Plastikowego

Dodano 10.09.2020
Fundacja Koalicja 5 frakcji przystąpiła 10 września do Polskiego Paktu Plastikowego, części światowej inicjatywy Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur.  Tym samym ENERIS jako inicjator i członek Koalicji 5 frakcji, jest jedyną firmą branży komunalnej, która włączona będzie w dyskusje tej międzynarodowej inicjatywy.
Plastics Pact network Fundacji Ellen MacArthur to program, który od lat dąży do racjonalnego i prośrodowiskowego gospodarowania obiegiem tworzyw i spełnienia Globalnego Zobowiązania dot. nowej gospodarki tworzywami sztucznymi (New Plastics Economy Global Commitment). Z Fundacją globalnie współpracuje ponad 400 firm - odpowiedzialnych za wprowadzanie 20% opakowań na światowe rynki, rządy wielu krajów, organizacje pozarządowe i branżowe, ośrodki naukowe i inwestorzy. Polski Pakt zrzesza m.in.: Alpla Polska, Carrefour, Grupa Spółek Danone w Polsce, Jeronimo Martins Polska, Kaufland Polska Markety, Korporacja KGL, Lidl Polska, LPP, Nestlé Polska, Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań, Santander Bank Polska, Unilever Polska. Do inicjatywy należy także 20 instytucji jako członków wspierających, wśród nich organizacje pozarządowe, biznesowe i uczelnie wyższe oraz Fundacja Koalicja 5 frakcji. Cele Paktu oparte są na modelu trzech najważniejszych, postulowanych przez ekspertów, kierunków działań: ograniczanie użycia tworzyw sztucznych, innowacje i tworzenie obiegu zamkniętego. Drogowskaz proponowany przez Polski Pakt Plastikowy zakłada 6 celów strategicznych, do realizacji których firmy działające w Polsce i wpływające na rynek opakowań z tworzyw sztucznych będą dążyć do końca 2025 roku, są to:
  • identyfikacja, a następnie eliminacja wskazanych, nadmiernych i problematycznych opakowań z tworzyw sztucznych poprzez przeprojektowanie, innowacje i alternatywne modele dostawy;
  • dążenie do zmniejszenia o 30% użycia pierwotnych tworzyw sztucznych w opakowaniach wprowadzanych na rynek;
  • konkretne postanowienie – do 2025 roku 100% opakowań z tworzyw sztucznych na polskim rynku ma nadawać się do ponownego wykorzystania lub recyklingu;
  • zwiększenie udziału surowców wtórnych w opakowaniach z tworzyw sztucznych do poziomu 25%;
  • efektywne wsparcie systemu zbiórki i recyklingu opakowań tak, aby osiągnąć poziom recyklingu w wysokości co najmniej 55% na polskim rynku;
  • ostatni cel stanowi bardzo ważny element walki o nowy model obiegu plastiku i mówi o podniesieniu jakości i efektywności edukacji konsumentów w zakresie segregacji, recyklingu, ponownego wykorzystania i ograniczenia zużycia opakowań - należy postawić jeszcze mocniej na efektywną edukację konsumentów, angażującą przedstawicieli wszystkich sektorów.
Więcej na: https://paktplastikowy.pl/