Zarządzamy i eksploatujemy instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych oraz składowiskiem odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Instalacje ENERIS ECU mają status instalacji komunalnych.

Działające od 2004 r. składowisko jest położone na terenie nieczynnego wyrobiska iłów „Halina”, na pograniczu Jaroszowa i Ruska. Całkowity obszar składowiska to ok. 30 ha, z czego czynna powierzchnia eksploatacyjna stanowi ok. 7 ha. Składowisko rocznie może przyjąć do unieszkodliwiania 240 tysięcy ton odpadów.

W 2012 roku rozpoczęła się eksploatacja w pełni zautomatyzowanej sortowni, do której w 2013 r. dobudowano 16 modułów kompostujących. Aktualnie całość funkcjonuje jako instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, w tym zmieszanych odpadów komunalnych. Instalacja może rocznie przetworzyć 230 tys. ton odpadów, w tym 100 tys. ton niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych (odpady o kodzie 20 03 01) oraz 50 tys. zmieszanych odpadów opakowaniowych (odpady o kodzie: 15 01 06). Instalacja umożliwia również przetwarzanie odpadów innych niż komunalne.

Zakład posiada Pozwolenie Zintegrowane (IPPC) – rodzaj certyfikatu zgodności z normami Unii Europejskiej w zakresie wymagań ekologicznych i środowiskowych. IPPC jest najlepszą gwarancją, że inwestycja spełnia wytyczone prawem normy i jest bezpieczna dla środowiska.