Raport Zrównoważonego Rozwoju ENERIS

W pierwszym raporcie zrównoważonego rozwoju eneris surowce prezentujemy, w jaki sposób nasza firma rozumie swoją rolę we wdrażaniu gospodarki w obiegu zamkniętym, jak dba o klienta, stan środowiska naturalnego, pracowników i o społeczności lokalne. Na ponad 100 stronach prezentujemy realizację wskaźników gri, opisujemy procesy biznesowe i csr. Deklarujemy gotowość do dalszych partnerskich inwestycji w zbiórkę odpadów i ich zagospodarowanie.

Raport ENERIS ma być swoistym przewodnikiem dla nowych partnerów, samorządów i firm po branży gospodarki odpadami. Dawać punkt odniesienia, w jaki sposób można codzienną działalnością operacyjną przyczyniać się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Szczegółowo opisując nie tylko misję firmy i najważniejsze filary strategii, ale także praktyki operacyjne, daje wzór otwartości, transparentności, dzieli się wiedzą i dobrymi praktykami.

Z dokumentu można dowiedzieć się w jaki sposób firma codzienną pracą przyczynia się do poprawy jakości życia mieszkańców kraju. I tak w rozdziale „Chronimy środowisko” omawia odpowiedź firmy na wyzwania stawiane przez ustawodawstwo europejskie i krajowe. Służy do tego nie tylko wdrażanie wytycznych BAT w każdej z 20 lokalizacji funkcjonujących pod marką ENERIS Surowce, czy stałe działania zmierzające do poprawy efektywności recyklingu w instalacjach. Ponad 300 specjalistycznych pojazdów, szeroko promowane zasady eco-drivingu, czy optymalizacje tras wpływają nie tylko na zmniejszenie negatywnego śladu środowiskowego, ale też poprawiają efektywność finansową w spółkach własnych i tych prowadzonych z samorządami i związkami międzygminnymi w formule PPP. Niezwykle ciekawie działalność prośrodowiskową opisują spółki: ENERIS Proeco – przetwarzająca odpady niebezpieczne i medyczne, w tym te odbierane ze szpitali covidowych, ENERIS Recupyl – zajmująca się recyklingiem baterii, członek European Battery Recycling Association czy choćby Instalacja MBP w Balinie.

W rozdziale „Dostarczamy kompleksowe rozwiązania” nie tylko opisany jest szeroki wachlarz usług w obszarach: zbiórka odpadów – sortowanie – przetwarzanie – składowanie – zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i medycznych – recykling baterii. Poznamy tu też zasady partnerskiej współpracy z samorządami w formule PPP przy inwestycjach infrastrukturalnych i sposoby na elastyczne odpowiadanie na ich potrzeby, choćby te powstałe w okresie pandemii, wynikające z konieczności likwidacji dzikich wysypisk czy w sytuacjach wypadków drogowych z udziałem odpadów niebezpiecznych. Rozwój istniejących usług doradztwa w zakresie tworzenia systemów gospodarki odpadami w gminach i firmach to jeden z elementów planów na przyszłość, o których również można przeczytać w raporcie.

Ponad 1000 osób pracujących w ENERIS w oparciu o umowy o pracę korzysta z bezpłatnej opieki medycznej, czy szkoleń, a duża część podlega ocenom rocznym. Firma ogromny nacisk kładzie na BHP, a swoimi doświadczeniami dzieli się w ramach powołanej Koalicji ds. Bezpieczeństwa Pracowników Służb Komunalnych (www.koalicjabhp.pl). Wielu zaskoczy fakt, że w ENERIS odsetek kobiet na kierowniczych stanowiskach w poszczególnych spółkach sięga nawet 68%! O tym wszystkim można przeczytać w rozdziale „Tworzymy unikalną wartość”.

Branżowcy z pewnością znają wiele działań społecznych firmy. Zainicjowana ponad 2 lata temu Koalicja 5 frakcji skupia m.in. 22 gminy, 22 firmy, z którymi edukuje społeczeństwo w zakresie właściwego segregowania odpadów i wdraża system oznakowania na opakowania (www.5frakcji.pl). Szerokim echem odbiły się kampanie na temat martwych pól w śmieciarkach, zagrożeń wynikających z niewłaściwego segregowania odpadów budowlanych czy wystawa Strażnicy Planety, której inauguracja miała miejsce w Sejmie.

Raport 2019/2020