Grupa ENERIS Surowce to nowoczesna, polska firma specjalizująca się w kompleksowej ochronie środowiska oraz w zrównoważonej gospodarce odpadowej i surowcowej, wodno-ściekowej oraz energetyce odnawialnej. Jesteśmy zaufanym partnerem samorządów i przedsiębiorstw, którym oferujemy zarówno sprawdzone rozwiązania technologiczne, jak i atrakcyjne modele finansowania inwestycji.

Działając na terenie całej Polski, oferujemy usługi polegające na zarządzaniu strumieniami odpadów, zanieczyszczeniami komunalnymi i przemysłowymi, respektując zarówno wymogi prawa, jak i zasady efektywności ekonomicznej, stosując model zrównoważonej przedsiębiorczości. Ze względu na nasz najważniejszy cel- ochronę środowiska naturalnego w Polsce, działania prowadzimy proekologicznie uwzględniając jednocześnie opinię społeczności lokalnych oraz zapewniając godziwe warunki pracy załogi, w poszanowaniu zasad  bezpieczeństwa i higieny pracy.

Nasze usługi świadczymy na najwyższym poziomie, korzystając z dotychczasowych doświadczeń, pozyskanej wiedzy  oraz najnowszych zdobyczy techniki. Jesteśmy przy tym otwarci na dialog z naszymi klientami, reagujemy na ich potrzeby i rekomendujemy najkorzystniejsze rozwiązania. W ten sposób dbamy o najwyższą jakość naszych usług, której wyrazem jest satysfakcja naszych klientów. Aby móc w pełni kontrolować i rozwijać aspekty organizacyjne, środowiskowe oraz bezpieczeństwa pracy wdrażamy i doskonalimy w Grupie ENERIS Surowce zintegrowane systemy zgodne z ISO 9001, ISO 14001.


Kluczowymi wartościami, na których opiera się bieżące funkcjonowanie oraz rozwój Grupy ENERIS Surowce, są:

  • Podporządkowanie wszystkich działań głównemu celowi, jakim jest ochrona środowiska w Polsce
  • Realizacja strategii zakładającej tworzenie nowoczesnego, kompleksowego systemu gospodarki odpadowej dla każdego klienta i w każdym obszarze jego działalności
  • Odzysk polegający na przetworzeniu i ponownym wykorzystaniu surowców z korzyścią dla samorządu, przemysłu oraz konsumentów, stosując najnowocześniejsze, dostępne technologie
  • Wdrażanie technologii niskoemisyjnych, które jak w najmniejszym stopniu wpływają na stopień zanieczyszczenia powietrza, gleby oraz wody
  • Umocnienie pozycji na rynku poprzez wzrost liczby obsługiwanych klientów, stale doskonalenie jakości działania, wdrażania nowych usług oraz zwiększenia obszarów biznesowych
  • Tworzenie długoterminowych, partnerskich więzi z dostawcami i kooperantami firmy, w celu osiągnięcia obustronnych korzyści
  • Zapewnienie zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi dotyczącymi aspektów środowiskowych, jak i ryzyka zawodowego w firmie
  • Zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska wynikającym z działalności firmy, szczególnie w zakresie kompleksowej gospodarki odpadami i surowcami
  • Zapobieganie urazom oraz utracie zdrowia pracowników w trakcie pracy
  • Współpracę z samorządami lokalnymi przy współtworzeniu uwarunkowań prawnych oraz wszystkimi zainteresowanymi stronami w zakresie strategii firmy i realizacji niniejszej Polityki.

Gwarancją realizacji niniejszej Polityki jest zaangażowanie, inicjatywa, odpowiedzialność i kompetencje pracowników, ich identyfikacja z Grupą ENERIS Surowce oraz prezentowanymi przez nią wartościami. W ten sposób zapewniamy odpowiednie warunki dla wzrostu kwalifikacji i motywacji.

Polityka jest znana wszystkim pracownikom Grupy ENERIS Surowce oraz zakomunikowana osobom pracującym pod nadzorem organizacji. Jest dostępna dla wszystkich zainteresowanych stron, a za treść w niej zawartą i realizację zobowiązań przyjmujemy odpowiedzialność w imieniu całego zespołu pracowniczego.

Pobierz politykę jakości i środowiska Grupy ENERIS Surowce